• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Préstecs participatius IFEM – Coinversió per a la Emprenedoria Corporativa

Entitat ACCIÓ - Agència per a la competitivitat de l'empresa

Préstecs per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització27/12/2019

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu


Finançament per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa, mitjançant préstecs participatius en condicions preferents de garanties, atorgats per IFEM, en co-inversió amb ampliacions de capital mitjançant aportacions dineràries per part d’inversors corporatius.


Característiques


L’objecte del finançament és el desenvolupament del pla de negoci de les petites empreses participants en projectes d’emprenedoria corporativa. Es finançaran les despeses associades al desenvolupament del pla de negoci objecte de la sol•licitud. S’entén com a projecte d’emprenedoria corporativa aquell en el qual un inversor corporatiu entra en el capital d’una petita empresa per desenvolupar un pla de negoci que dóna resposta a una necessitat d’innovació i/o creixement de l’inversor corporatiu.
Als efectes d’aquesta convocatòria es consideren inversors corporatius, les empreses amb establiment operatiu a Catalunya, amb capacitat d’invertir en petites empreses. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entendrà que una empresa té la capacitat d’invertir, si el seu volum de negoci o el seu balanç general anual, corresponent al tancament de l’últim exercici, és superior a 5 Milions d’Euros.


Condicions del préstec

•    Import: entre 50.000€ i 200.000€ per projecte. Pels primers 66.000 euros de finançament, la inversió màxima de IFEM serà dues vegades la inversió en capital realitzada per inversors corporatius. A partir de la xifra anterior, la inversió màxima d’IFEM serà igual a la suma de la inversió en capital dels  inversors corporatius
•    Finalitat: Finançament del pla de negoci que es faci constar com a objecte de la seva sol•licitud
•    Termini: màxim 5 anys
•    Amortització: Única al venciment
•    Interès fix: 4% amb liquidacions trimestrals
•    Interès variable: Es determinarà en funció del percentatge de compliment del pla de negoci. Màxim 15% en total (incloent el fix).
•    Comissions: de gestió 0,5%.
•    Garanties: Aquests préstecs comptaran amb un ajut en forma de garantia del DEMO pel 80% de l’import del risc viu dels préstecs formalitzats.

 

Intensitat

L’aval del 80% del préstec comporta la concessió d'un ajut que es calcularà conforme al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.1.2013).

Procés de tramitació

1.La sol•licitud, juntament amb tota la informació requerida es farà seguint el procés establert a la pàgina web d’ACCIÓ
2.ACCIÓ analitzarà la sol•licitud i en cas de valoració positiva informarà a IFEM
3.IFEM determinarà l’aprovació o denegació del préstec i informarà a ACCIÓ
4.ACCIÓ emetrà la resolució
En cas de resolució positiva, l’empresa sol•licitant haurà de formalitzar el préstec amb IFEM

Sol·licitud 

Referència legal ORDRE EMC/156/2016, de 14 de juny, (DOGC núm.7145 20/06/2016)

ACCIÓ Agència per a la Competitivitat de l’Empresa
Telèfon. 93 476 72 06