• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Préstecs Industria 4.0

Entitat ICF - Institut Català de Finances

Préstecs per empreses.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2018

A qui s'adreça

Empreses

L’objectiu d’aquesta línia, dotada amb 100 milions d’euros anuals per al període 2016-2018 –300 milions d’euros en total–, és impulsar l’activitat industrial catalana i facilitar-ne la transformació per actuar com a tractora de creixement econòmic i creació d’ocupació.

En concret, podran optar a aquest finançament projectes empresarials que comportin una inversió mínima d’1,5 milions d’euros en el cas de pimes o 5 milions en el cas de grans empreses.

Els projectes hauran de tenir impacte en l’increment o manteniment de l’activitat productiva, en l’ocupació, en la dinamització de l’activitat en la cadena de valor –especialment pel que fa als proveïdors locals–, en l’ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) en els processos productius, i en la resta dels seus àmbits d’activitat.

L’ICF aportarà els recursos i analitzarà, formalitzarà i gestionarà els préstecs. Un cop analitzada la viabilitat del préstec per part de l'ICF, la direcció general d’Indústria emetrà un dictamen en relació als valors industrials de cada projecte.

Import: fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 1,2 milions d’euros en cas de pimes; i de 4 milions d’euros en cas de grans empreses.

Termini: fins a 10 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.

Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial d’entre el 2% i el 2,95% en funció del projecte (Euríbor mínim del 0%).

Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2% per part del Departament d’Empresa i Coneixement d’acord amb l’ordre d’ajuts establerta.

Comissions: d’obertura màxim del 0,50% de l’import del préstec; i per amortització anticipada, mínim del 0,25% de l’import amortitzat.

Garanties: a determinar en funció del projecte.


Més informació

 

Referència legal RESOLUCIÓ EMC/2626/2016, de 18 de novembre (DOGC Núm. 7254 - 24.11.2016)

ICF Institut Català de Finances
Telèfon 933 42 84 10