• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2018

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

Facilitar l'accés al finançament del circulant i les inversions en actius per dur a terme projectes d'innovació, internacionalització o industrialització que permetin consolidar l'activitat industrial i avançar en l'adaptació de les empreses al canvi de model industrial.
rojectes que poden rebre finançament.

Característiques

Seran elegibles els projectes d'innovació, internacionalització o industrialització que comportin una despesa mínima de 100.000 € i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:

    L'increment o el manteniment de la capacitat productiva.
    La creació o el manteniment de l'ocupació, i es valorarà especialment la qualitat d'aquesta ocupació i la retenció de talent.
    La dinamització de l'activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.
    L'ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d'activitat.
    L'increment de les exportacions.

En el cas de circulant, es consideren elegibles les despeses de circulant d'empreses relatives a activitats d'innovació i internacionalització i viabilitat empresarial.

En el cas de projectes d'innovació, es consideren elegibles les despeses que hi estiguin directament vinculades, com ara les de personal propi i col·laboracions externes, els costos de serveis d'assessorament i suport en matèria d'innovació, l'adquisició d'equipaments, materials i altres despeses com subministraments -en la mesura i durant el període que s'utilitzin per al projecte-, despeses d'investigació contractual, coneixements i patents adquirides o obtinguts per llicència de fons externes o despeses de registre i protecció de la propietat industrial i intel·lectual generada per l'empresa sol·licitant dedicats a l'activitat d'innovació quan els actius resultats del projecte estiguin localitzats físicament a Catalunya.

En el cas de projectes d'internacionalització, es consideren elegibles les despeses directament vinculades amb el procés d'internacionalització, com ara els actius fixos productius, l'adquisició d'empreses, aportacions de capital, estudis de mercat, despeses de personal (relatives als llocs de treball creats directament pel projecte d'inversió, calculades per un període màxim de 2 anys) o col·laboracions externes.

En el cas de projectes d'industrialització, es consideren elegibles l'adquisició d'actius fixos relacionats amb la incorporació a l'empresa, en l'àmbit industrial, de tecnologies d'última generació, nous equips tecnològicament avançats o millora tecnològica dels seus processos actuals, inversions en actius immaterials vinculats al projecte, com ara adquisició de patents o programari, i despeses de subcontractació directament vinculades a l'execució del projecte quan els actius estiguin localitzats físicament a Catalunya.


Condicions financeres

    Finalitat: finançament de circulant i inversions vinculades al projecte elegible.

    Import: fins al 100% de la necessitat de circulant, amb un mínim de 100.000 € i un màxim de 500.000,00 € per titular o grup.
    En el supòsit de finançament d'inversions, l'import màxim és d'1.000.000 € i no pot excedir del 80% de les despeses acceptades. L'import màxim de préstecs per empresa o grup empresarial és d'1.000.000 €.

    Termini:
        En el cas de circulant fins a 5 anys, amb la possibilitat d'un període de carència d'amortització de capital de fins a 1 any, inclòs en aquest termini.
        En el cas d'inversió serà de fins a 10 anys, amb dos anys de carència també inclosos en el termini.

Desemborsament: en el cas de finançament de circulant, en una sola vegada a la formalització de l'operació; en el supòsit d'inversions es produirà de forma gradual, pel percentatge finançat corresponent, contra presentació dels justificants de la inversió efectivament realitzada en un termini màxim de 24 mesos.

    Amortització: el préstec s'amortitzarà per períodes vençuts.

    Comissió d'obertura: màxima del 0,50% del nominal del préstec.

    Tipus d'interès: el tipus d'interès dels préstecs serà variable de l'euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%.

    Interès de demora: tipus d'interès vigent + el 6%.

Garantia:
        A càrrec del client: les considerades suficients a criteri de l'ICF per un màxim del 50% del risc. Les garanties que aporti el titular complementen la garantia del fons i es mantindran sense disminuir el seu valor nominal inicial, durant tota la vida de l'operació.
        A càrrec del Departament d'Empresa i Coneixement: cobertura del 50% del deute pendent.

Més informació

Referència legal RESOLUCIÓ EMC/2184/2017, de 14 de setembre, (DOGC, núm. 7457 de 19/09/2017)

Departament d'Empresa i Coneixement
Telèfon. 93 484 95 00
Institut Català de Finances (ICF)
Telèfon.933 42 84 10