• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per a les Contractació al Municipi

Entitat Ajuntament de Tarragona

Ajut per a empreses

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització30/07/2019

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

L'objecte del present acte és, convocar, dins de l’exercici pressupostari 2018, l’atorgament d'ajuts per la creació de llocs de treball, dirigits a aquelles empreses que, fent ús del servei d'intermediació laboral del Servei Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de Tarragona, formalitzin un contracte de treball amb persones, en situació d’atur, i que hagin participat o estiguin participant en aquell moment en programes de polítiques actives d’ocupació promoguts pel Servei Municipal d’Ocupació.

Característiques

L’import màxim disponible, durant l’exercici 2018, per l’atorgament dels ajuts previstos en aquesta convocatòria és de SETANTA-CINC MIL EUROS (75.000,00 €).
Els ajuts tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat dels mateixos quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient i es satisfaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04020 24112 48900 “Subvencions creació ocupació empreses”.

Més Informació

 

Referència legal BOPT Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (5/2/2018)

Ajuntament de Tarragona
Telèfon. 977 296 100