• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

INNOTEC 2018. Projectes RDi de PIMES catalanes i agents Homologats per ACCIÓ

Entitat ACCIÓ - Agència per a la competitivitat de l'empresa

Incentivar la col·laboració entre els proveïdors de tecnologia diferencial i la pime catalana

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització09/08/2018

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes RDi entre PIMES catalanes i agents homologats per ACCIÓ (TECNIO i altres homologats per ACCIÓ).

Incentivar la col·laboració entre els proveïdors de tecnologia diferencial i la pime catalana en projectes de R+D i d’innovació per tal que es transfereixi coneixement i tecnologia cap a l’empresa.

Característiques

Són objecte de subvenció els projectes següents:

- Projectes individuals de RD per part d’una PIME, que incloguin la contractació d’un mínim del 25% a Desenvolupadors de tecnologia Homologats.

- Projectes RD col·laboratius entre almenys una empresa PIME i un desenvolupador de tecnologia públic TECNIO (Base 3.1 b). Cap membres pot participar en > 70% de la despesa total subvencionable acceptada del projecte

- Projectes individuals d’innovació en matèria de processos per part d’una PIME que inclogui la contractació d’un mínim del 25% a Agents de tecnologia Homologats.

Per l’ajut INNOTEC son Agents de Tecnologia Homologats els següents:

- Desenvolupadors de tecnologia TECNIO
- Altres desenvolupadors de tecnologia que compleixin les condicions d’elegibilitat TECNIO establertes pels projectes RD individuals (Base 5.1.1)
- Assessors acreditats en industria 4.0. d'acord amb l'establert a la Resolució per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'acreditació d'assessors en el marc dels programes d'ACCIÓ en la categoria de Indústria 4.0. (només per tipologia de projectes d’innovació)

Es permet l’existència de subcontractació (de fins el 100%) quan els beneficiaris siguin PIME.
Els projectes hauran de tenir una despesa subvencionable acceptada d’entre 25.000 i 150.000 €, que en cap cas pot suposar, en el cas que el sol·licitant sigui una PIME, més d’un 50% de la darrera facturació .
Durada màxima dels projectes a partir data sol·licitud ajut: 2anys (han de començar després de la sol·licitud).
El pressupost total per l’ajut INNOTEC és de 1.390.000 € dels quals 1.000.000 € és per projectes RD (aquest import inclou 150.000 € per projectes d’economia circular) i 390.000€ per projectes d’innovació en procés individual.

Més Informació

 

 

Referència legal RESOLUCIÓ EMC/1155/2018, de 4 de juny (DOGC Núm. 7638 - 8.6.20181)

ACCIÓ Agència per a la Competitivitat Empresarial
Telèfon 93 476 72 06