• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social

Entitat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Ajuts per a les Empreses d'Economia Social.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2019

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

Ajuts en forma de garantia a les empreses de l'economia social per a inversions en immobilitzat material o immaterial, capitalització, circulant i bestretes per a contractes amb el sector públic.

A qui va adreçat

Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.
Les societats laborals.
Les federacions de les entitats de l'economia social.
Les societats agràries de transformació.
Les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d'aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió social.
Les persones físiques, en cas d'aportació de capital a entitats amb alguna de les formes jurídiques previstes.
Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Característiques

El procediment de concessió d'aquests ajuts es tramita en règim de concurrència no competitiva. Una vegada exhaurit el fons de l'Economia Social o el consum del límit de la línia, la presentació de la sol·licitud no dona cap dret a l'obtenció de l'ajut.

Finalitats dels préstecs

Els préstecs es poden destinar a quatre finalitats diferents:

Finançament d'inversió en actius fixos d'immobilitzat material i immaterial.
Capitalització d'empreses.
Necessitats de circulant.
Compromisos de pagament per a contractes del sector públic.

Despeses elegibles

Són despeses elegibles associades a projectes d'inversió les següents: investigació, desenvolupament, concessions administratives, propietat industrial, fons de comerç, drets de traspàs, aplicacions informàtiques, terrenys i béns naturals, construccions, instal·lacions tècniques, maquinària, utillatge, altres instal·lacions, mobiliari, equips per a processament d'informació, vehicles d'ús industrial, bestretes per a immobilitzacions intangibles i altres immobilitzacions materials.

Són despeses elegibles associades a projectes de circulant les següents: estudis de mercat, innovació o altres, promoció, comunicació i assistència a fires, despeses de personal, despeses de formació, despeses per obertura de nous mercats a l’exterior, finançament habitual de circulant (vendes, estocs i tresoreria en general).

Més informació

Referència legal RESOLUCIÓ TSF/2504/2018, de 22 d'octubre (DOGC núm 7740 del 5/11/2018)

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Telèfon. 93 483 10 00