• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Reforçament de la competitivitat industrial (programa reindustrialització)

Entitat Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Finançament per a industrialització

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/01/2019

A qui s'adreça

Empreses

Actuacions que es poden finançar

• Creació d’Establiments industrials
• Trasllat d’establiments industrials
• Millora i/o modernització de línies de producció
• Implementació productiva de tecnologies de la industria connectada , bàsicament centrat en:
       o IOT
       o Realitat virtual, robòtica, impressió 3D, i els sistemes de fabricació associats
       o Implementació de solucions hibrides entre el mon físic i digital

Beneficiaris

Empreses industrials

Despeses elegibles

a) i b) Creació o trasllat d’establiments industrials:
- Obra Civil: inversions materials en urbanització i canalitzacions, amb exclusió expressa de terrenys.
- Edificació: inversions materials per a l'adquisició, construcció, ampliació o adequació de naus industrials, així com de les seves instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu.
- Adquisició d'aparells i equips materials directament vinculats a la producció, exclosos els elements de transport exterior.
*La suma dels conceptes d’obra civil i edificació no podrà superar el 70% del pressupost total finançable.

c) Millora i/o modificació de línies productives existents prèviament:
- Obra Civil: Inversions materials en urbanització i canalitzacions, amb exclusió expressa de terrenys.
- Edificació: Inversions materials per a l'adquisició, construcció, ampliació o adequació de naus industrials, així com de les seves instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu.
- Aparells i equips de producció: Adquisició d'actius fixos materials directament vinculats a la producció, exclosos els elements de transport exterior.
- Enginyeria de procés de producció: Despeses de personal propi, materials necessaris, i col·laboracions externes necessàries per al disseny i/o redissenyat de processos, directament vinculats amb els aparells i equips de l’apartat anterior. Queda expressament exclosa qualsevol forma d'enginyeria civil o consultoria associada a la gestió i tramitació de finançament sol·licitat.
*La suma dels conceptes d'obra civil i edificació no podrà superar el pressupost d'aparells i equips directament vinculats a la producció.
**La despesa d'enginyeria de procés de producció no podrà superar el 30% del pressupost d'adquisició d'aparells i equips de producció. Dins d’aquesta partida les despeses de personal propi es limitaran al 5% del pressupost d'adquisició d'aparells i equips de producció.

d) Implementació productiva de tecnologies de la “Indústria Connectada 4.0”.
- Obra Civil: Inversions materials en urbanització i canalitzacions, amb exclusió expressa de terrenys.
- Edificació: Inversions materials per a l'adquisició, construcció, ampliació o adequació de naus industrials, així com de les seves instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu.
- Aparells i equips de producció: Adquisició d'actius fixos materials directament vinculats a la producció, exclosos els elements de transport exterior i adquisició de software específic d’hibridació o connectivitat digital dels processos de producció.
- Enginyeria de procés de producció: Despeses de personal propi, materials necessaris, i col·laboracions externes necessàries per al disseny i/o redissenyat de processos, directament vinculats amb els aparells i equips de l’apartat anterior. Queda expressament exclosa qualsevol forma d'enginyeria civil o consultoria associada a la gestió i tramitació de finançament sol·licitat.
*La suma dels conceptes d'obra civil i edificació no podrà superar el pressupost d'aparells i equips directament vinculats a la producció.
**La despesa d'enginyeria de procés de producció no podrà superar el pressupost d'adquisició d'aparells i equips de producció. Dins d’aquesta partida les despeses de personal propi es limitaran al 15% del pressupost d'adquisició d'aparells i equips de producció.

Termini de realització

Des de 1 gener del 2018, fins a 18 mesos posteriors a la data de resolució

Pressupost mínim d’inversió

100.000€

Tipus de finançament

• Finançament del 75%, amb un pressupost mínim de 100.00€ i amb limitacions d’import segons els fons propis de la   companyia (3 vegades els FFPP, per empreses de nova creació, i 5 vegades els FFPP per a la resta).
• Termini amortització a 10 anys, amb 3 de carència
• Tipus d’interès: 1.647%
• Garanties del beneficiari (a presentar abans de la concessió del préstec), mínim 10% (si qualificació creditícia es excel·lent), 41% (si qualificació es bona) i 70% (si qualificació es satisfactòria). Els imports de garantia es calculen, sobre el principal del préstec i sobre els interessos que van associats

Termini d’amortització: 10 anys, inclosos 3 de carència.

Tipus d’interès: 1,647%:

Més Informació

 

Referència legal BOE» núm. 306, de 20 de diciembre de 2018, páginas 76455 a 76456

Sub-direcció General d’Inversió Industrial

spi.emo@gencat.cat
T. 934767280
T. 934767269