• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa d'ajuts a Inversions empresarials d'Alt Impacte (segona convocatòria)

Entitat ACCIÓ - Agència Catalana per a la competitivitat de l'empresa

Atraure noves inversions empresarials generadores d’ocupació

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització02/10/2019

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu


Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, amb projectes d’inversió dels següents tipus:


Despeses Subvencionables


a) Pels projectes de creació d’ocupació, es considerarà subvencionable el cost laboral anual del nou personal contractat.
b) Pels projectes d’inversió en actius fixos, actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents; i actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.
c) Pels projectes que creïn ocupació i que realitzin inversions en actius fixos, els requisits definits en els apartats a) i b) anteriors.
d) Pels projectes de creació o ampliació de Centres de R+D:

d.1) El cost anual dels primers 6 mesos del nou personal contractat.
d.2) El cost anual dels primers 6 mesos del nou personal contractat i la inversió en equipaments científics o de laboratori directament vinculats a activitats de R+D.

e) Pels projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors; Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents; i Actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.
f) Pels projectes estratègics per l’economia catalana: Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents; i actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.
g) Pels projectes estratègics per a l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0: Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents; i actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats; Actius vinculats a Indústria 4.0: actius directament relacionats amb la digitalització de l’empresa i dels seus processos productius.
Quantia màxima de l'ajut
a) Projectes de creació d’ocupació: 200.000 euros (segons la normativa de minimis). La contractació de treballadors desafavorits no incrementarà l’ajut màxim però pot tenir efectes sobre la regulació de l’ajut.
b) Projectes d’inversió en actius fixes: 200.000 euros (segons la normativa de minimis).
c) L’ajut total per projectes que presentin despeses de creació d’ocupació i també d’actius fixos no podrà superar els límits que s’estableixen en els dos punts anteriors
d) Projectes de centres de R+D: 200.000 euros (segons la normativa de minimis). La contractació de treballadors desafavorits no incrementarà l’ajut màxim però pot tenir efectes sobre la regulació de l’ajut.
e) Projectes d’inversió vinculats a la compra d’Unitats Productives d’empreses en concurs: 200.000 euros (segons la normativa de minimis).
f) Projectes estratègics per l’economia catalana: 500.000 euros.
g) Projectes estratègics Indústria 4.0: 400.000 euros


Tipologia de projecte Intensitat màxima


Projectes de creació d’ocupació 30%
rojectes d’inversió en actius fixes 8%
Projectes d’inversió vinculats a la compra d’Unitats Productives d’empreses en concurs 20%
Projectes estrategics indústria 4.0 8%
Projectes de centres de R+D Actius 8%
Personal 30%
Projectes estratègics per l’economia catalana 8%


Notes:
⦁ La normativa de minimis estableix que la suma de tots els ajuts atorgats sota aquesta normativa a una mateixa empresa no poden superar els 200.000 euros durant un període de 3 anys.
⦁ A efectes d’aquesta resolució d’ajuts, s’entendrà com a treballador desafavorit tota persona que estigui desocupada en el moment de la contractació, i que compleixi algun dels requisits següents:
⦁ no hagi tingut un treball fix, entès com a relació laboral continuada, remunerat en els sis mesos anteriors, o
⦁ no disposi de qualificacions educatives de formació secundària o professional superior (CINE 3), o
⦁ o hagi finalitzat la seva educació a temps complet en els dos anys anteriors i no hagi tingut abans una primera ocupació fixa remunerada, o
⦁ tingui més de 50 anys, o
⦁ sigui una persona adulta que visqui com a solter i del que depenguin una o més persones, o
⦁ tingui menys de 25 anys.
⦁ Si el projecte suposa la contractació de menys del 50% de treballadors desafavorits, s’aplicaran, a la totalitat de treballadors, les condicions que l’ajut estableix per treballadors no desafavorits tant pel que fa a quantia màxima i normativa
El programa d’ajuts es regirà pel règim de mínimis i pel Reglament núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014
(Reglament general d’exempció per categories)

Termini

Des del 11/07/2019 fins el 02/10/2019. Pressupost: 2.500.000€

Més informació

 

Referència legal RESOLUCIÓ EMC/1852/2019 de 2 de juliol (DOGC núm 7914 publicat el 10/07/2019)

ACCIÓ. Agència catalana per a la competitivitat de l’Empresa

Marc Duran

Telèfon. 93 567 68 72