• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Flexibilització dels Expedients Temporals de Regulació d’Ocupació (ERTO) / (Covid-19)

Entitat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Regulació d'ocupació temporal per força major per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2020

A qui s'adreça

Empreses

Els Expedients Temporals de Regulació d'Ocupació (ERTOS) causats per la crisi del Coronavirus seran considerats de força major i les persones treballadores tindran dret a la prestació contributiva per atur, encara que no compleixi el requisit de cotització prèvia exigit.

L'expedient de regulació d’ocupació temporal per força major Covid19 justifica els tancaments emparats per normes legals, ja sigui el Reial decret de mesures extraordinàries del Govern, així com els tancaments que han determinat altres administracions (Generalitat, Ajuntaments, etc.), i també els que han de tancar per manca de subministraments o perquè l'autoritat sanitària n'ha determinat l'aïllament

La recepció d’aquesta prestació no computa a efectes del cobrament posterior de la prestació per atur.

Aquelles empreses que hagin presentat la sol·licitud per força major no cal que el tornin a presentar per aquest nou model.

S’amplia les causes de força major a empreses de treballs essencials: es recull la possibilitat d'existència de força major parcial en empreses que desenvolupen activitats essencials (disp. final 8à.dos RDL) Es modifica la redacció de l'article 22.1 de Reial decret llei 8/2020, en el sentit que la força major pot no estendre's a tota la plantilla respecte d'aquelles empreses que desenvolupen activitats considerades essencials durant aquesta crisi, concorrent la causa obstativa a part d'activitat o a la part de la plantilla no afectada per aquest caràcter essencial.

Termini

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment. També es pot demanar amb efectes retroactius.

Referencia legal

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554