ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del COVID-19.

Entitat Consell de Relacions Laborals

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 del Consell de Relacions Laborals

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2020

A qui s'adreça

Empreses

Segons les recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 del Consell de Relacions Laborals, en document consensuat el 21/03/2020, d’acord amb la informació disponible en aquesta data i revisable en funció de l’evolució de la situació:

1.- Com  a  premissa general,  cal recordar  la recomanació  de restringir  la  mobilitat i prioritzar el confinament domiciliari, tot potenciant, quan sigui possible, el teletreball i el treball a distància. En totes aquelles activitats en què no sigui possible articular sistemes de teletreball o treball a distancia i, especialment, pel què fa a les vinculades al proveïment de béns de primera necessitat, així com al a prestació de serveis essencials, i les que continuen amb l’activitat, s’han de proposar mesures organitzatives i preventives que, de manera temporal, evitin al màxim les situacions de contacte social.

2.- En la revisió de l’avaluació de riscos s’haurà de preveure les mesures concretes per a persones treballadores especialment sensibles i persones d’especial risc per les seves condicions biològiques o personals conegudes.

3.- Quan sigui imprescindible efectuar la prestació del servei de forma presencial, cal organitzar el treball de manera que es redueixi el nombre de persones treballadores exposades, establint regles per a evitar i reduir la freqüència i el tipus de contacte de persona a persona, com per exemple règims de torns o la fixació d’horaris especials. L’autoritat sanitària recomana garantir una separació superior a 1 metre amb caràcter general.

4.- Es proposa que les empreses contemplin la possibilitat de flexibilització dels horaris d’entrada i sortida per tal que s’evitin les hores punta del transport públic, amb freqüències considerablement reduïdes.

5.- Si el teletreball no està regulat al conveni d’aplicació, a l’empresa o al centre de treball, l’empresa i la representació legal de les persones treballadores o individualment, si no hi ha representació legal o sindical, cal pactar o negociar-ne la viabilitat amb caràcter temporal, amés de la forma de prestació d’aquest treball i el proveïment dels mitjans necessaris per portar-lo a terme i l’acord pel qual s’estableixi el teletreball o treball a distància s’ha de formalitzar per escrit. A aquests  efectes  es  pot prendre  en  consideració l’apartat corresponent en  aquesta matèria de les Recomanacions per a la negociació col·lectiva en matèria de gestió del temps  de  les  persones  treballadores, i també el contingut  de l’Acord interprofessional de Catalunya 2018-2020 i de l’Acord marc europeu sobre el teletreball. Per a les empreses i llocs en els quals la modalitat del teletreball no estava implementada amb anterioritat, la urgència que exigeix l'actual situació d'excepcionalitat aconsella una adaptació d'aquestes obligacions, amb caràcter temporal i exclusivament als efectes de respondre a les necessitats sanitàries de contenció actualment vigents. Es recomana, a més, que les empreses elaborin Guies d’implementació del teletreballo treball a distància negociades i que les garanties que s’hi pactin vagin guiades pels principis de voluntarietat, responsabilitat, compromís, reversibilitat, no consolidació, manteniment de condicions bàsiques, així com tots aquells altres principis i valors de l’organització que es considerin adients. Es recomana que la persona treballadora estigui proveïda del Certificat auto responsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19, preferentment segellat per l’empresa, que es troba a la pàgina del Departament d’Interior.

6.- Es proposa adoptar, preferentment i temporalment, mesures de flexibilitat interna negociades entre l’empresa i la representació legal o sindical de les persones treballadores pel que fa a possibles modificacions de la jornada segons els procediments pactats i/o legals per modificar-la, en funció de causes objectives que n’aconsellin l’adaptació, en un context d’equilibri entre les necessitats empresarials i les necessitats de les persones treballadores i que possibilitin adaptar les necessitats particulars de la situació.

En cas que hi hagi raons justificades, per exemple, i sempre tenint en compte les premisses de l’acord, la temporalitat i l’equilibri, es proposen mesures com aquestes:

  • ajustaments de la producció
  • acordar borses horàries per tal de flexibilitzar i adaptar la situació a les necessitats productives
  • possibles adaptacions del calendari laboral
  • programació o reprogramació d’activitats formatives o informatives
  • redistribució de la jornada laboral, d’acord amb la regulació laboral i convencional
  • establiment de sistemes de permisos que permetin ajustar la càrrega de treball
  • establiment de regles de compensació per al període de reorganització del temps de treball

Més informació

 

 

 

Consell Relacions Laborals

Atenció Telefonica 012