ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i treballadors autònoms – COVID19

Entitat SOC - Servei d'Ocupació de Catalunya

L’objecte del present ajut és el manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin fins a 10 persones treballadores a la seva plantilla que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/09/2020  

A qui s'adreça

Empreses

La finalitat d'aquesta mesura és, per tant, que els treballadors autònoms i les microempreses, la situació de les quals s'ha vist agreujada per efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la COVID-19, puguin reiniciar la seva activitat, evitant així la desocupació de les persones amb les quals tinguin una relació laboral.

Beneficiaris:

Microempreses i treballadors autònoms que ocupin fins a 10 treballadors, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma.

Aquestes microempreses i treballadors autònoms han de mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el
moment en que es va declarar l'estat d'alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l'atorgament de
l'ajut per al reinici de l'activitat.

Quantia i despeses subvencionables:

1. Són subvencionables els costos laborals dels treballadors que formin part de la plantilla de les entitats beneficiàries, fins a un màxim de 3, per un període de sis mesos des del reinici de l'activitat.

L’import de la subvenció és un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul (màxim 3 treballadors/es).

2. La quantia de la subvenció a atorgar és un mòdul econòmic equivalent al 50% del salari mínim interprofessional vigent en el moment de publicar-se aquest Decret llei, l'import del qual s'ha de publicar a la convocatòria extraordinària.

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat que estigui finançant per altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal, Unió Europea o d’Organismes, incloses les reduccions dels costos de Seguretat Social. L'import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d'una quantia que superi els costos laborals de cada treballador o treballadora.

Es concedirà una bestreta del 90% de l'import de la subvenció que es realitzarà en la mateixa resolució d'atorgament, sense necessitat d'aportar cap aval o garantia, atesa la naturalesa dels beneficiaris i la urgència i la necessitat de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària de la COVID-19. El 10% restant de la subvenció es pagarà un cop l'entitat hagi justificat degudament l'execució de l'actuació.

 

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 31 de juliol de 2020 fins el 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

****El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, és a dir, les sol·licituds s’instruiran per ordre de presentació i fins a l’exhauriment del pressupost****

 

Més informació

 

 

 

 

 

 

Referència legal DOGC Núm. 8189. Data 30-7-2020

Area de Serveis a l'Empresa

serveisempresa.soc@gencat.cat