ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Cupons Industria 4.0

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització17/11/2020

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu:

Tenen per objectiu la concessió d'ajuts per a la contractació de serveis d'innovació i implementació de tecnologies que incloguin els aspectes relacionats amb la transformació tecnològica cap a la Indústria 4.0, amb la finalitat que els beneficiaris millorin els seus productes, serveis i/o processos.

Beneficiaris:

Aquests ajuts van dirigits a pimes amb:

  • establiment operatiu a Catalunya.
  • un mínim de 4 anys de vida a data de sol·licitud de l'ajut.

Despeses subvencionables:

Els serveis que es poden subvencionar mitjançant aquest programa d'ajuts són els següents:

   - Diagnosi Indústria 4.0: actuacions destinades a la contractació de serveis d'assessorament a proveïdors acreditats per a la realització de diagnosis que permetin la identificació d'oportunitats d'incorporació de tecnologies de la indústria 4.0 en l'empresa (alineades amb la seva estratègia de negoci), així com l'establiment de plans de transformació que contemplin i incloguin les oportunitats detectades anteriorment.

La quantia de la subvenció per aquest programa serà d'un màxim de 8.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l'actuació subvencionada.

   - Implantació Indústria 4.0: actuacions destinades a la contractació de serveis d'assessorament a proveïdors acreditats per a la implantació d'actuacions contemplades en el pla de transformació (cap a la indústria 4.0) / (digital) de l'empresa i que permeti la integració de tecnologies de la indústria 4.0, la realització de proves pilot o testeig de tecnologies i l'accés a infraestructures tecnològiques, instal·lacions o arquitectures singulars.

Ajut:

La quantia de la subvenció per aquest programa serà d'un màxim de 8.000 pel Cupó diagnosi indústria 4.0 o d'un màxim de 20.000 euros pel Cupó implantació indústria 4.0, sempre que no superi el cost de l'actuació subvencionada.


Termini:

Els projectes subvencionats es podran executar entre l’1 de gener de 2020 i el 30 de novembre de 2021.

El procediment de concessió serà el de concurrència no competitiva i les sol•licituds es resoldran per ordre d’entrada dels expedients al registre i fins a l’exhauriment del pressupost.

Més informació i tramitació

 

Referència legal RESOLUCIÓ EMC/1658/2020, de 8 de juliol, (DOGC. Núm 8178)

ACCIÓ

industria40.accio@gencat.cat