ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al foment i l'activació del petit comerç i empreses, exercici 2021

Entitat Ajuntament d'Ulldecona

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/525928

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2021

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

La finalitat d'aquest ajut és el foment de les inversions en els petits comerços i empreses d'Ulldecona, mitjançant la realització d'obres o l'adquisició d'elements inventariables que permetin assegurar la rendibilitat dels negocis i l'adaptació d'aquests a l'entorn econòmic canviant actual.

El beneficiari ha de complir els següents requisits:

Ser persona física, jurídica o entitat sense personalitat jurídica, titular d'una activitat econòmica real que es desenvolupi al terme municipal d'Ulldecona.

Ha de comptar amb la corresponent llicència d'activitat o ha d'haver presentat la comunicació d'inici d'activitat, en cas de resultar exigible.

 

La quantia individual de la subvenció per a cada beneficiari és del 30% de les despeses subvencionables justificades, fins arribar a un màxim de 2.500,00 euros.

S'amplia el termini de presentació de sol·licituds fins el dia 31 de gener de 2020.

Referència legal BOP de Barcelona Data: 26-11-2020

Ajuntament d'Ulldecona

Telèfon: 977573034