ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la traducció d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa), any 2021. 3a convocatòria

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització03/11/2021

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Finançament de la traducció d’obres originals en llengua catalana i occitana(en la seva varietat aranesa) corresponents a les modalitats següents:

  • a) narrativa (adults i LIJ)
  • b) poesia
  • c) teatre
  • d) novel·la gràfica
  • e) pensament (no-ficció i humanitats)

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les editorials, persones físiques empresàries o persones jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres. Cal complir els següents requisits:

  • publicar l’obra entre la data de la resolució de la concessió i el novembre de 2022
  • haver adquirit els drets d’edició per a la publicació de l’obra.
  • publicar l’obra en suport llibre imprès i tenir distribució comercial a través de llibreries (queden excloses les publicacions on-line i print on demand).

Les persones sol·licitants poden presentar fins a un màxim de dues sol·licituds per convocatòria.

Quantia

Establir que la dotació màxima de la convocatòria és de 150.000,00 euros. Aquest import es distribueix en les anualitats següents: un import màxim de 75.000,00 euros amb càrrec al pressupost de l'Institut Ramon Llull per a l'any 2021, i un import màxim de 75.000,00 euros amb càrrec al pressupost de l'Institut Ramon Llull per a l'any 2022.

Més informació

Referència legal DOGC Núm. 8470 Data 02-08-2021

Contacte

Maria Jesús Alonso (mjalonso@llull.cat)