ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització per a l'any 2021, amb possibilitat de bestretes als mateixos de les organitzacions de productors pesquers i les seves associacions d'àmbit nacional i transnacional

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 03/06/2022  

A qui s'adreça

Empreses

L'objectiu principal d'aquestes ajudes és fomentar el paper de les Organitzacions de Productors Pesquers per a la consecució dels objectius de la OCM i per a la correcta gestió de la Política Pesquera Comuna. Mitjançant els Plans de Producció i Comercialització com a principal eina per a la consecució d'aquests objectius, les organitzacions desenvolupen mesures que contribueixen al fet que els membres de les OPP exerceixin les activitats pesqueres de manera sostenible, millorin la comercialització dels productes i recopilin informació relativa a l'aqüicultura.

Ajudes cofinançades pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries de les ajudes les Organitzacions de Productors Pesquers (OPP) i Associacions d'Organitzacions de Productors Pesquers (AOP) d'àmbit transnacional, nacional i autonòmic donades d'alta en el Registre establert en l'article 8 del Reial decret 277/2016, de 24 de juny, tant si sol·liciten bestreta com si no.

Quantia

La quantia màxima total de l'ajuda per a aquesta convocatòria s'estableix en 5.650.000 €.

Termini

S'estableixen dos terminis de presentació de sol·licituds: al 2021, que s'inicia el 07/09/2021, per a les OPP i AOP que estiguin interessades a obtenir una bestreta de les ajudes, i al 2022, que s'inicia el 15/05/2022, tant per a les OPP i AOP que hagin sol·licitat bestreta com per a aquelles que no ho han fet. Període de 15 dies hàbils per a presentar les sol·licituds en tots dos casos.

Més informació

Accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal BOE Núm. 214 del 07-09-2021

Contacte

Telèfon: 913 473 681

comerpm@mapa.es