ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajudes corresponents al programa d'incentius a projectes pioners i singulars d'hidrogen renovable en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (bases reguladores)

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2022

A qui s'adreça

Empreses

Les ajudes regulades en aquesta Ordre de Bases tindran com a finalitat contribuir als objectius marcats en la Inversió 1 de la Component 9 del Pla de Recuperació: substituir combustibles fòssils per fonts renovables per a aconseguir una menor dependència energètica del petroli i reduir les emissions de CO₂.

Beneficiaris

S'entendrà per beneficiari a la persona jurídica que realitzi la inversió o despesa corresponent a l'actuació incentivable.

  • Les empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa) incloses associacions empresarials. S'entendrà per micro, petita, mitjana empresa (PIME) i gran empresa el que s'estableix sobre aquest tema pel Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
  • Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia. El consorci o l'agrupació empresarial haurà de comptar amb almenys una PIME participant en la sol·licitud de l'ajuda, podent incloure's en les diferents convocatòries dins dels criteris de valoració una puntuació addicional en cas que participi un major nombre de Pimes.
  • El sector públic institucional de qualsevol Administració pública, al qual es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com les entitats de dret privat vinculades o dependents de les Administracions Públiques i les Universitats Públiques i els seus centres adscrits amb personalitat jurídica pròpia.

Quantia

La dotació de crèdit inicialment establerta en la present ordre ministerial per valor de 150 milions d'euros, podrà ser objecte d'ampliacions addicionals en funció de la demanda i desenvolupament dels projectes.

Les ajudes regulades per aquesta ordre seran finançades amb càrrec al patrimoni del IDAE, una vegada transferits els fons subjectes a la finalitat prevista en el Servei 50 «Mecanisme de Recuperació i Resiliència». 

Els fons transferits al IDAE estan legalment afectats a finançar projectes o línies d'actuació integrats en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Termini

Pendent de publicació de la convocatòria.

 

Pàgina web del Ministeri

PERTE d'energies renovables, hidrogen renovable i emmagatzematge

Referència legal Bases reguladores BOE Núm. 308 del 24-12-2021

Contacte

Tel. 91 597 65 77