ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa de Missions Internacionals (Directes)

Passos a seguir

  • Emplenar i presentar la documentació justificativa (dins del termini establert a la resolució d'atorgament) en format paper per registrar a ACCIÓ, a qualsevol de les delegacions territorials o per correu administratiu (Consulteu horaris).
  • Enviar per correu electrònic l'annex 2 a l'adreça missions.accio@gencat.cat, especificant en l'assumpte del missatge, el número d'expedient i nom de l'empresa (en format excel no pdf).

 

Documentació a presentar

1. Carta presentació justificació de l’ajut (ANNEX 1).

2. Memòria econòmica: justificació de les despeses aprovades (segons l'establert a la resolució d'atorgament i a l'annex de despeses acceptades).

  • Quadre amb el detall de les despeses realitzades i fitxes d'empreses participants (en el cas de missions directes) (ANNEX 2).
  • Documents justificatius de l'actuació subvencionada que podran ser:

a) Per a les bosses de viatge s'haurà de presentar la documentació que justifiqui la realització del desplaçament mitjançant:

- Bitllets originals d'avió o tren. En cas de bitllet electrònic, presentació de targeta d'embarcament originals de tot el recorregut o confirmació electrònica de la compra. En el cas de desplaçament en automòbil, certificació de quilometratge de la gerència de l'empresa i comprovants originals dels pagaments d'autopistes, benzina, i/o d'altres;

- En els casos en els que el document justificatiu no vagi a nom del beneficiari (entitat sol·licitant, entitat coorganitzadora o empresa) caldrà la presentació del corresponent comprovant de pagament a nom del beneficiari.

Com a despeses de viatge, només es considera subvencionable el desplaçament que inclogui el trajecte Catalunya-país de destinació-Catalunya.

b) Per a les despeses d'organització i coordinació s'haurà de presentar la documentació que justifiqui la realització del viatge per a cadascuna de les empreses, juntament amb una memòria explicativa de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

En cas d'altra documentació amb valor probatori, diferent a l'esmentada, ACCIÓ valorarà la seva validesa com a documentació justificativa de l'actuació.

3. Fitxa signada per cadascuna de les empreses catalanes que han viatjat. El model es troba disponible dins de la memòria econòmica (ANNEX 2).

4. Agendes d'entrevistes de cadascuna de les empreses i per a cadascun dels països visitats feta per una entitat especialitzada.

5.Una declaració de l'entitat sol·licitant conforme no s'han rebut ni sol·licitat altres ajuts per a les mateixes despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals (ANNEX 3).

6.Memòria explicativa de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, tant pel que fa a l'entitat organitzadora com a les empreses participants i si s'escau, l'entitat coorganitzadora, signada pel representant legal de les entitats o les empreses, segons el cas (ANNEX 4).

7. Documentació demostrativa de les accions realitzades en relació amb les obligacions de publicitat que s'esmenten a la base 20 de l'annex 1 de les bases reguladores, segons el cas.

8. Si és el cas, documentació demostrativa de la convocatòria conjunta de la missió.

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la internacionalització el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 484 96 21