ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Ajuts per a projectes en forma de nuclis De Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental d’Economia Circular en l’àmbit dels residus (RDECR)

Passos a seguir

 1. Veure el manual d’instruccions pel desenvolupament i justificació del projecte subvencionat.
 2. Descarregar, instal·lar i emplenar l’aplicació de justificació (en endavant, annex específic de del formulari de justificació). Un cop emplenat, obtenir el codi d’ACCIÓ (cal estar connectats a internet), generar el formulari de justificació i guardar el pdf resultant. En cas de projectes amb més d’un beneficiari, l’annex específic s’ha de signar digitalment per les persones amb poders per a representar cadascuna de les empreses beneficiàries.
 3. Descarregar i emplenar la memòria tècnica i l’annex de desviacions.
  La justificació s’haurà de fer mitjançant un informe d’auditor, consultar el document d'abast de l'informe d'auditoria.
  El beneficiari haurà de justificar la realització de l’actuació subvencionada mitjançant la presentació d’un informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercitant al Registre Oficial d’Auditors de Comptes. En el cas en que el beneficiari estigui obligat a auditar els seus comptes anuals, l’informe d’auditoria haurà d’estar realitzat pel mateix auditor, mentre que si el beneficiari no està obligat a auditar els seus comptes anuals, la designació de l’auditor la realitzarà el beneficiari. Per tal de poder realitzar aquest informe d'auditoria, cal:
 4. Descarregar i emplenar, si s’escau, els models de documentació. Si s’escau, signar digitalment per la persona amb poders per representar a l’empresa.
 5. Preparar la resta de documentació justificativa que s’estableix a les bases reguladores i la resolució d’atorgament en format digital. Un cop preparada la documentació, comprimir en un o diversos arxius *.ZIP (pes màxim de 100MB), seguint la Guia de presentació telemàtica de la documentació justificativa.
 6. Descarregar, emplenar i signar digitalment per la persona amb poders per representar l’empresa, el formulari de justificació genèric. Dins d’aquest formulari s’haurà d’adjuntar l’annex específic del formulari de justificació i especificar la línia d’ajut i el número d’expedient.

Models de documentació per a la justificació

 1. Llista detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència (ANNEX I).
 2. Declaració del responsable legal de l’empresa conforme per a les diverses despeses que formen part de la justificació, no existeix vinculació entre proveïdor i beneficiari segons la definició del reglament de la llei de subvencions (apartat 2 de l’article 68 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions). En els casos d’existència de vinculació, informe signat pel responsable legal de l’empresa que justifiqui l’elecció d’un proveïdor vinculat així com que la contractació s’ha realitzat en condicions normals de mercat. (ANNEX II).
 3. Declaració jurada del representant legal del beneficiari conforme, per a les diverses despeses subvencionades mitjançant aquest ajut, no s’incompleixen o superen les incompatibilitats o límits per concurrència d’ajuts (ANNEX III)
 4. Per despeses de personal, informe anual d'activitats realitzades per cada treballador amb informació sobre el nº d'hores treballades, el nº d’hores treballades dedicades al projecte i la descripció de les activitats realitzades, signat pel treballador i pel responsable de l'empresa (ANNEX IV).

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la innovació el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 567 69 60