Cupons a la Internacionalització
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Acreditació de tutors de Start-Up Catalonia

Sigues el mestre dels nous emprenedors

La teva experiència fent créixer projectes empresarials pot ser molt útil als nous emprenedors. Acredita’t com a Tutor de Startup Catalonia per aportar l’assessorament necessari durant el procés que es determini des d’ACCIÓ. Aquesta relació es basa en la confiança, la professionalitat i el reconeixement de ser persones emprenedores que han passat per un procés similar de creixement empresarial.

Si vols ajudar a fer créixer les noves startups catalanes, consulta'ns per conèixer-ne tots els detalls.

ACCIÓ estableix un procés d'acreditació de les persones que estiguin interessades a col·laborar i formar part del directori de Tutors de Startup Catalonia el 2017. Els tutors donen suport en la implementació dels programes d'ACCIÓ mitjançant:

 • La identificació d'actuacions clau i oportunitats de millora dels resultats de l’empresa
 • L'establiment de metodologies per convertir les bones pràctiques identificades en bons hàbits
 • El compliment dels objectius de creixement fixats i la seva implementació
 • L'actuació d’enllaç entre l’empresa i els coordinadors de Startup Catalonia

 

Consulta’ns per conèixer-ne tots els detalls!

 • Disposar d’una titulació universitària oficial espanyola o d'algun país membre de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), o homologada a Espanya en cas que sigui d'un país tercer. O, en cas de no tenir-la, en casos excepcionals es podran acceptar candidatures que no tinguin titulacions però presentin un currículum i una experiència professional extraordinaris
 • Ser treballador/a per compte propi o compte aliè
 • Disposar d’un perfil públic a LinkedIn que pugui ser consultat sense necessitat d’estar registrat a la plataforma
 • Tenir experiència demostrable com a emprenedor i/o en creixement empresarial. Complir com a mínim un dels requisits següents:
  • Haver estat fundador o soci d'una o més startups (queden excloses les empreses relacionades amb la consultoria, assessories jurídiques, gestories d'empreses, restauració, entitats financeres, serveis a les persones i el sector immobiliari), que hagi creat ocupació i que hagin tingut una durada mínima de 5 anys
  • Ser o haver estat CEO d'una startup que hagi tingut un mínim de 5 treballadors durant un mínim de 5 anys
  • Haver format part de l'equip directiu d'una empresa (queden excloses les empreses relacionades amb la consultoria, assessories jurídiques, gestories d'empreses, restauració, entitats financeres, serveis a les persones i el sector immobiliari) en l’exercici de càrrecs de direcció durant un mínim de 5 anys
 • Acceptar les condicions de col·laboració i el codi deontològic, que es pot consultar al web d’ACCIÓ
 • No incórrer en cap de les incompatibilitats detallades al punt 1.1 de l’Annex de la resolució.

 

La sol·licitud serà vàlida en el moment que rebem el formulari amb la documentació acreditativa adjunta:

 • Currículum que especifiqui, com a mínim, la formació i l'experiència
 • Declaració responsable conforme es compleixen tots els requisits descrits a l’apartat 1.2 de l’Annex de la resolució disponible a la web d’ACCIÓ

 

Es disposarà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la publicació al DOGC per omplir el formulari de sol·licitud i per enviar la documentació justificativa a acreditacio.accio@gencat.cat.

Per acreditar-te com a Tutor de Startup Catalonia, assegura’t que no incorres en cap incompatibilitat:

 • Estar acreditat com a assessor en el marc dels Programes d’ACCIÓ en virtut de les resolucions vigents publicades al DOGC
 • Mantenir una relació laboral o assimilada amb els centres TECNIO, en virtut de la resolució vigent publicada al DOGC
 • No ser o no haver estat CEO de startups que hagin participat en algun programa de Startup Catalonia en el darrer any

Si compleixes els requisits, consulta'ns per conèixer-ne tots els detalls per acreditar-te!

Consulta els perfils dels tutors acreditats en el marc dels programa Startup Catalonia 2017.

Si vols formar part d’aquest directori, consulta'ns per conèixer-ne tots els detalls per acreditar-te!