ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Ajut del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

La Política de cohesió de la Unió Europea
Una manera de fer Europa

La política de cohesió és la principal política d’inversió de la Unió Europea. L’Estratègia Europa 2020 és el marc general d’actuació cap on s’enfoca la política de cohesió europea.

El seu objectiu és donar suport a la creació d’ocupació, la competitivitat empresarial, el creixement econòmic, el desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans en totes les regions i ciutats de la Unió Europea.

L’estratègia fixa tres models de creixement i 11 eixos prioritaris, amb la finalitat que la Unió Europea i els seus Estats membres impulsin la creació d’ocupació, la productivitat i la cohesió social.

Creixement intel·ligent: afavorir una economia basada en el coneixement i la innovació.

Creixement sostenible: promoció d’una economia més eficient en l’ús dels recursos, més ecològica i competitiva.

Creixement integrador: foment d’una economia amb altes taxes d’ocupació que permeti el desenvolupament de la cohesió social i territorial.

Unió Europea
 1. Recerca, desenvolupament tecnològic i innovació
 2. Tecnologies de la informació i comunicació (TIC)
 3. Competitivitat per les petites i mitjanes empreses (PIMES)
 4. Canvi cap a una economia baixa en carboni
 5. Adaptació al canvi climàtic i prevenció i gestió de riscos
 6. Protecció ambiental i eficiència dels recursos
 7. Transport sostenible i eliminació d’estrangulaments en infraestructures clau de la xarxa
 8. Ocupació i suport a la mobilitat laboral
 9. Inclusió social i lluita contra la pobresa
 10. Educació, competències i formació continua
 11. Creació de capacitat institucional i eficiència en l'administració pública

Distribució dels recursos per eixos prioritaris cofinançats amb FEDER, d’acord amb el PO FEDER CATALUNYA 2014-2020. Aprovat per la CE. Milers €.

Distribució dels recursos

Eixos prioritaris

Despesa total

Aportació FEDER

%

Eix 1: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació

653.409

326.705

40%

Eix 2: Millorar l'ús i qualitat de les TIC i el seu accés

120.365

60.182

7%

Eix 3: Millorar la competitivitat de les pimes

303.856

151.928

19%

Eix 4: Afavorir el pas cap a una economia baixa en carboni a tots els sectors

257.925

128.962

16%

Eix 6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos

263.943

131.971

16%

Assistència tècnica

17.369

8.684

1%

TOTAL

1.616.867

808.434

100%

Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

El Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 s’ha elaborat en el marc de l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT2020) i l’Estratègia d’investigació i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).

Aquestes estratègies identifiquen els àmbits prioritaris d’actuació de les polítiques públiques per promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, i assolir els objectius Europa 2020.

Els àmbits prioritaris d’actuació són l’ocupació i la formació, la cohesió social, l’economia verda, la innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i la internacionalització.

Quins ajuts d’ACCIÓ estan cofinançats amb FEDER?

Pots consultar les convocatòries vigents en la pàgina de convocatòries d'ajuts.

Comunitats RIS3CAT

Les comunitats RIS3CAT són agrupacions d’empreses, agents del sistema R+D i Innovació, organitzacions clústers, i entitats de suport a l’empresa, amb establiment operatiu a Catalunya, que plantegen una estratègia de recerca i innovació per a la transformació econòmica de les activitats productives, emmarcades en els sectors líders definits en la RIS3CAT, a través d’un pla d’actuacions per implementar-la.

El cofinançament FEDER és com a màxim del 50% de la despesa elegible.

Nuclis d'R+D empresarial

Projectes en forma de Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental locals, individuals o col·laboratius i internacionals, destinats a incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental, que es realitzin a Catalunya i que comportin l'obtenció de productes i processos nous o millorats tecnològicament respecte als ja existents.

El cofinançament FEDER és com a màxim del 50% de la despesa elegible.

Beneficiaris sense web

Els ajuts cofinançats amb FEDER comporten una obligació de publicitat que les entitats beneficiàries han de fer constar als seus llocs web. Sempre que una entitat beneficiària privada no disposi de lloc web propi, és l’organisme gestor qui ha de fer pública aquesta informació: