ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Foment de l'Ocupació per autònoms

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització30/11/2018

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Objectiu

Incentivar la creació del propi lloc de treball per part de persones de Molins de Rei en situació de desocupació o que ubiquin la seva activitat econòmica a Molins de Rei, que es constitueixen en treballadors autònoms per desenvolupar una activitat empresarial o professional.


Característiques


Que el/ la sol·licitant estigui empadronat al municipi amb una antiguitat mínima de 6 mesos a la publicació de la convocatòria o que hagin ubicat l'empresa a Molins de Rei i que acrediti que ha realitzat un pla d'empresa amb el suport del Servei de Creació d'Empreses de l'Ajuntament de Molins de Rei abans de la sol·licitud.

Que desenvolupi una activitat econòmica i estigui en possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat.
No tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament de Molins de Rei, la Seguretat Social i l'Agència Tributària.
No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
No haver estat sancionats, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions.
L'activitat empresarial i/o professional no es podrà simultaniejar amb qualsevol altra activitat per compte d'altri.

Quantia


L'Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà per cada nova alta en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social fins el 100% de la quota mensual a pagar durant els 6 primers mesos un cop deduïdes les subvencions d'altres administracions pel mateix concepte i fins el 50% de la quota mensual a pagar els 6 mesos següents un cop deduïdes les subvencions d'altres administracions pel mateix concepte, amb un import màxim total de 800 EUR.

Més informació

Referència legal BOP Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (Dilluns 13 de febrer del 2017)

Ajuntament de Molins de Rei
Telèfon. 93 680 33 40