• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Línia d'ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals i les seves federacions

Entitat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Ajuts per a les cooperatives i Societats Laborals

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2020

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

L'ajut consisteix en la subscripció del 3% de l'import de l'aval financer i econòmic, i de l'1% en cas de l'aval tècnic, en forma de capital de l'empresa AVALIS de Catalunya, SGR, i respon a la subscripció de capital obligatòria que han de realitzar les empreses.

A qui va adreçat

A les cooperatives inscrites al Registre General de Cooperatives de Catalunya, i federades a la federació de cooperatives que correspongui.
A les federacions de cooperatives de Catalunya.
A les societats laborals inscrites en els registres corresponents i amb domicili o centre de treball a Catalunya.

Característiques

Els avals poden ser:

Avals financers pels préstecs destinats a projectes d'inversió en actiu fix que realitzin les cooperatives, les federacions de cooperatives i les societats laborals, la compra de mercaderies i el circulant en general, així com les operacions de refinançament de passius. Queden expressament excloses de l'aval financer les inversions vinculades a promocions immobiliàries.

Avals tècnics per les operacions de riscos d'obligacions no dineràries que han de respondre en cas d'incompliment dels compromisos contrets pels avalats, i les licitacions de concursos públics davant l'Administració.
Avals econòmics per les operacions de riscos dineraris davant tercers que responguin del compliment de contractes davant proveïdors i/o clients.

També podran ser avalats els diferents tipus d'operacions recollits al Conveni de circulant signat entre AVALIS de Catalunya, SGR i les entitats financeres, inclosos els diferents tipus d'operacions esmentats a l'Addenda del Conveni.
Pòlissa de crèdit
Pòlissa de préstec
Pòlissa de descompte
Facturatge amb recurs (factoring amb recurs)
Confirmació de pagaments (confirming)
Pòlissa amb cobertura de línia d'avals tècnics i econòmics no financers.

Les pòlisses de crèdit documentari/operacions d'internacional que emparin: operacions de bestreta d'exportacions €/divisa per reposició (bestreta de factures d'exterior), bestreta d'exportacions €/divisa (descompte sobre exterior), finançament d'importacions €/divisa, prefinançament €/divisa, crèdit documentari d'importació (amb o sense finançament posterior).

Més informació

Referència legal RESOLUCIÓ TSF/2504/2018, de 22 d'octubre (DOGC núm 7738 del 31/10/2018)

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Telèfon. 93 483 10 00