ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Linia de subvenció extraordinària per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Entitat ICEC Institut Català de les Empreses Culturals

Ajut que te per objecte donar suport al finançament de les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 29/06/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Ajut que té per objecte donar suport al finançament de les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en la mesura que ha provocat perjudicis econòmics als destinataris.

Destinataris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre que compleixen algun dels supòsits següents:

  1. Haver obtingut un ajut de l'Institut Català de les Empreses Culturals o del Consorci del Pla de rehabilitació i equipament de teatres de Barcelona entre el 2015 i el 2019.
  2. Haver presentat una sol·licitud d'ajut a l'Institut Català de les Empreses Culturals o al Consorci del Pla de rehabilitació i equipament de teatres de Barcelona, que s'hagi admès a tràmit, encara que fos desestimada, entre el 2015 i el 2019.
  3. Haver donat d'alta com a activitat econòmica un establiment cultural obert al públic a Catalunya durant l'any 2019 o 2020.

Als efectes d'aquestes bases, s'entenen com a establiments culturals les galeries d'art, els cinemes comercials, els teatres, les llibreries i les sales de música.

Quantia

L'import de la subvenció és, com a màxim, de 30.000,00 euros.

La despesa mínima subvencionable ha de ser de 600,00 euros.

Les persones sol·licitants que obtinguin subvenció han de continuar en l'exercici de la seva activitat a 31 de desembre del 2020. Aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions extraordinàries o temporals per a la mateixa finalitat de l'Institut Català de les Empreses Culturals o de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) convocades amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Despeses subvencionables

  1. Despeses de personal de la persona sol·licitant.
  2. Quotes de cotització a la Seguretat Social pel règim especial de treballadors autònoms i quotes de gremis i associacions professionals.
  3. Despeses d'estructura de l'establiment on es porta a terme l'activitat professional (quota del préstec hipotecari, lloguer de l'immoble, manteniment i conservació, subministraments, neteja, assegurances, gestoria, despeses administratives i béns fungibles).

En cas que la persona sol·licitant ostenti la propietat de l'establiment on es porta a terme l'activitat professional, si el lloga a un tercer durant el període subvencionable, no computen les despeses que la persona sol·licitant assumeixi durant el període de lloguer.

  1. Despeses relacionades amb l'adaptació de les oficines, els comerços o els espais d'exhibició als requeriments sanitaris establerts per combatre la COVID-19 (desinfecció d'espais i compra de materials d'aïllament).
  2. Els tributs, sempre que no siguin susceptibles de recuperació o compensació. No es consideren subvencionables els impostos personals sobre la renda.

Més informació i tramitació

Referència legal DOGC Núm. 8138 Data 21/05/2020

Contacte

ICEC Institut Català de les Empreses Culturals
Telèfon: 933 162 770