ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Projecte Platja d’Aro Professionals 2019

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització30/11/2019

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Objectiu

L’objecte d’aquestes bases es regular i fixar els criteris i el procediment de sol· licitud, tramitació, atorgament, justificació i pagament de les subvencions que atorgui el Consell Comarcal del Baix Empordà relatives a la contractació laboral per un termini no inferior a sis mesos de persones desocupades participants, en el marc del Programa Platja d’Aro Professionals 2019.

Característiques

Les persones que es contractin hauran de reunir els requisits següents:

- Trobar-se empadronades al municipi de Castell-Platja d’Aro
- Participar en el Programa Platja d’Aro Professionals 2019 realitzant les accions formatives i d’orientació previstes al mateix

Despeses subvencionables i import màxim subvencionat

- Són despeses subvencionables el salari brut mensual, inclòs el prorrateig de les pagues extraordinàries, i les quotes
corresponents a la seguretat social a càrrec de l’empresa de les persones contractades.
- Totes les despeses que s’imputin hauran de ser despeses efectivament pagades, és a dir, aquelles respecte les quals els actes de reconeixement de l’obligació i de pagament material s’hagi efectuat abans del termini de justificació.
- L’empresa rebrà una subvenció de les despeses salarials derivades de la contractació durant un màxim de 6 mesos, amb una quantitat equivalent al Salari Mínim Interprofessional (SMI) per una jornada completa (sempre que hagin estat efectivament assumides per l’empresa). Que també inclou la part proporcional de les pagues extraordinàries del període subvencionable.
- La subvenció per a contractes de 6 mesos a temps complet serà de 4.415,40 € (o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista o per als mesos de durada del contracte).
- La subvenció serà compatible amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstos per a cadascuna de les modalitats contractuals, amb les limitacions que estableixi la seva normativa reguladora.
- En cap cas, l’import de la subvenció atorgada per contracte podrà superar aquests imports.
- En cas que el contracte sigui a jornada parcial, l’import de la subvenció es reduirà proporcionalment en funció d’aquesta.
- No seran subvencionables els costos generats pel personal durant períodes de baixa laboral, retribucions per hores extraordinàries, pagaments en espècie, vacances no efectuades, dietes i indemnitzacions per mort, acomiadament, suspensió, cessament i percepcions per matrimoni o per finalització de contracte.

Més Informació

Referència legal BOP Butlletí Oficial de la Província de Girona (18/2/2019)

Consell Comarcal del Baix Empordà
Tel. 972 642 310