ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la Promoció del Comerç al Detall, Turisme i Serveis a Balsareny

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització30/09/2020

A qui s'adreça

Empreses

Subvencions destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu el foment i promoció de l’activitat comercial, de turisme i de serveis,en l’àmbit del municipi de Balsareny.

Línia 1: Activitats i comerços minoristes afectats pel tancament obligatori durant l’estat d’alarma

Línia 2: Activitats de restauració afectades pel tancament obligatori durant l’estat d’alarma

Línia 3: Comerços o activitats de servei

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats,tanmateix, l’import total no pot superar la despesa que justifica l’ajut rebut per l’Ajuntament de Balsareny. No seran compatibles amb subvencions corresponents amb les diferents línies definides en les seves bases reguladores (Línia 1, Línia 2 i Línia3).

 

Requisits dels sol·licitants:

Podran sol·licitard’aquestes subvencions els titulars d’una activitat econòmica, amb establiment obert amb atenció directa al públicabans de la declaració de l’estat d’alarma, sempre que no estiguin afectats per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

-Que l’activitat estigui d’alta al Cens d’Activitats Econòmiques del municipi de Balsareny

-No ser deutors, per a cap concepte, de l'Ajuntament de Balsareny.

-Haver suspèsla seva activitat econòmica, per l’obligació temporalde tancament per força major decretat per l’establiment de l’estat d’alarma.

-Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Balsareny i l'Agència Estatal d'Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i la resta d'Administracions.

-No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.

-S’exceptuen d’aquests ajuts les següents activitats:

* Comerços franquiciats o integrants de cadenes o grups de distribució de marques empresarials,amb diversos establiments en l’àmbit autonòmic, estatal o internacional, que estiguinestablerts al municipi de Balsareny i que la superfície total sigui superior a 200 m2

* Activitats de comptabilitats, auditoria, assessoria i serveis financers.

* Pompes fúnebres i activitats relacionades.

* Comerç al detall de productes farmacèuticsen establiments especialitzats.

* Activitats postals i de correusoTransports de mercaderia per carretera

* Activitats associatives diverses

Les sol·licituds hauran de presentar-se en el model normalitzat, juntament amb la resta de documents exigits en el punt 6,al Registre General de l’Ajuntament. No obstant això, en el cas de persones jurídiques, caldrà presentar-la per mitjà electrònic, d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), en el registre electrònic de l’Ajuntament o en el registre electrònic de les administracions públiques relacionats a l’article 2.1 de la LPACAP.El model normalitzat de sol·licitud, així com la resta de models a presentar, podrantrobar-se a les oficines de l’Ajuntament de Balsareny i al seu lloc web

Referència legal Web de l'Ajuntament

AJUNTAMENT DE BALSARENY

 

https://www.balsareny.cat/