ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel COVID-19

Entitat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Generalitat de Catalunya

Prestació econòmica única, que te per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes, persona física, amb activitats econòmiques per a les quals s'ha decretat el seu tancament pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants i que a l'hora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del Coronavirus i que no disposen de fons alternatius d'ingressos.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 05/05/2020  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Prestació econòmica única. La quantia de l'ajut pot ser fins a un màxim de 2.000 euros, d'acord amb el que preveu l'article 15.1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març. En cap cas, l'import de l'ajut serà inferior a 100 euros ni superior a 2.000 euros.

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.

Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han de complir els següents requisits:

  1. Ser persona treballadora autònoma persona física.
  2. No disposar de fons alternatius d'ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual. I d'igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  3. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
  4. Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.
  5. Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la subvenció en un municipi de Catalunya.
  6. En el cas de persones joves que han estat beneficiàries del programa de Garantia Juvenil per a l'any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles que, en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l'àmbit temporal d'aplicació de l'ajut atorgat en l'esmentada subvenció.
  7. Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants.
  8. Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any en comparació amb la mitjana dels resultats mensuals des de l'alta al RETA.

El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant les declaracions responsables que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la documentació acreditativa quan així es sol·liciti.

Beneficiaris

A les persones treballadores autònomes -persona física- donades d’alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) i amb domicili fiscal, i si s’escau, centre de treball a Catalunya. (Els beneficiaris hauran de complir els requisits establerts a l’article 4 de la convocatòria).

No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquest ajut és d'1 mes a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta Resolució al DOGC (data publicació: 3 d’abril de 2020).

Els ajuts s’atorgaran pel procediment de concurrència no competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària. Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació.

Tramitació

Tan aviat com estigui disponible el tràmit es publicarà en aquest enllaç de: Canal Empresa, i es difondrà des de les novetats de Canal Empresa i el perfil de twitter de @FUEmpresacat.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions s'han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic.

El formulari de sol·licitud normalitzat el podeu trobar a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat).

Una vegada emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament a través de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya o del Canal Empresa.

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi d'un certificat digital qualificat vàlid i vigent.

Referencia legal

RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19. DOGC núm. 8103 de 3 d’abril de 2020 (dogc.gencat.cat).

Art. 15 del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. (DOGC núm. 8089 de 19 de març de 2020).

Contacte

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Servei d'atenció:

Telèfon: 936 220 400 (De dilluns a divendres de 9h a 15h)

Bústia de correu: treballautonom.tsf@gencat.cat