ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Prestació extraordinària per cessament de l'activitat dels treballadors autònoms pel COVID-19

Entitat Seguridad Social - Ministerio de inclusion, Seguridad Social y Migraciones (Gobierno de España)

Prestació extraordinària quan la facturació en el mes anterior al que sol·liciti la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/09/2020  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Els treballadors per compte propi o autònoms, amb les activitats suspeses pel Decret d’alarma o quan la seva facturació en el mes anterior al que sol·liciti la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat sempre que es compleixin els requisits següents:

  1. Estar afiliats i en situació d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors por Compte Pròpia o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.
  2. En el supòsit de que la seva activitat no es vegi directament suspesa pel decret d’alarma, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys un 75%, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.
  3. Estar al corrent de les quotes a la Seguretat Social. Si a la data de la suspensió o la reducció no fos així, se li donarà un termini de 30 dies naturals per regularitzar aquesta situació.

La quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que es preveu a l’art. 339 de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

Aquesta prestació tindrà una durada d’1mes. S’ampliarà fins al darrer dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma, en el supòsit que aquest es prorrogui o tingui una durada superior al mes. El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat.

La percepció d’aquesta prestació serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de la Seguretat Social

Beneficiaris

Als treballadors per compte propi o autònoms.

Als socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui.

Tramitació

Web de la Seguretat Social

Referencia legal

Real Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (BOE 18 de març de 2020).

Contacte

Seguretat Social

Telèfon: 901 502 050