ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Reducció del cànon de l'aigua per als consums dels mesos d'abril i maig (Covid-19)

Entitat Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Reduccions transitòries en el tipus de gravamen del cànon de l’aigua per donar suport i liquiditat a les famílies i activitats econòmiques mentre duri la crisi pel COVID-19.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/05/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, s'aplicarà una reducció en el tipus de gravamen del cànon de l’aigua corresponent als següents usos de l’aigua:

  • Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris industrials i activitats econòmiques. Als contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable d’aigua, se’ls aplicarà sobre el tipus de gravamen general i l’específic previstos en els articles 71 i 72 del Decret legislatiu 3/2003, un coeficient reductor de 0,5. La mateixa reducció s’aplicarà als valors dels paràmetres de contaminació emprats per a la determinació del tipus de gravamen del cànon de l’aigua mitjançant el sistema de mesurament directe de la càrrega contaminant propi del règim especial, previst en l’apartat 4 de l’article 72 bis de la mateixa norma, i als valors previstos en l’apartat 4 de l’article 74 per a la determinació objectiva de la quota corresponent a usos d’aigua per a la producció d’energia elèctrica.
  • Reducció del 50% als usuaris ramaders. Als contribuents que efectuen usos ramaders d’aigua, se’ls aplicarà un coeficient reductor 0,5 sobre els valors previstos en l’annex 6 de l’esmentat Decret legislatiu 3/2003, per a la determinació objectiva de la quota que els resulti d’aplicació.
  • Reducció universal del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris domèstics. Als usuaris domèstics que no gaudeixen de la tarifa social del cànon de l’aigua, se’ls aplicarà un tipus de gravamen resultant d’aplicar un coeficient 0,5 sobre els tipus previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 69 del Decret legislatiu 3/2003.
  • Tarifa social 0 per a persones especialment vulnerables, d’acord amb allò previst en l’article 69.8 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, en tots els trams de consum que assoleixin.

Beneficiaris

Contribuents domèstics, industrials i assimilables, i ramaders.

Termini

Amb caràcter general, la reducció del cànon de l’aigua s’aplica a la factura que inclogui la repercussió del cànon corresponent als consums d’aigua efectuats els mesos d’abril i maig de 2020, en la liquidació que emeti directament l’ACA corresponent al mateix període de consum.

En els casos de contribuents als quals l’entitat subministradora factura mensualment o bimestralment el servei, la reducció s’aplica per un període de dos mesos en les factures emeses a partir de l’1 d’abril de 2020.

Contacte

Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Telèfon: 935 672 800