ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Mesures de suport als autònoms i empreses en matèria de cotitzacions a la seguretat social (COVID19)

Entitat Tresoreria General de la Seguretat Social

 • Moratòria de les cotitzacions a la Seguretat Social.
 • Ajornament en el pagament de deutes a la Seguretat Social.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Moratòria de les Cotitzacions socials a la Seguretat Social

La Tresoreria General de la Seguretat podrà atorgar moratòries de sis mesos, sense interessos, a les empreses i treballadors per compte propi inclosos en el Règim de la Seguretat Social , que ho sol·licitin i que compleixin els requisits i condicions que s’establiran mitjançant Ordre del Ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La moratòria, en els supòsits que sigui concedida afectarà al pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació conjunta, sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès amb motiu de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març.

Període de meritació:

 • Per empreses: entre els mesos d’abril i juny de 2020.
 • Per a autònoms: entre maig i juliol de 2020.

No serà aplicable la moratòria als codis de compte de cotització pels quals les empreses hagin obtingut exempcions en el pagament de l’aportació empresarial així com en les quotes de recaptació conjunta regulada a l’art. 24 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, com a conseqüència dels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major a la que es refereix l’esmentat article.

La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini dels tres mesos següents al de la sol·licitud.

Ajornament en el pagament de deutes a la Seguretat Social

1. Les empreses i autònoms inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social o els autoritzats per actuar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (sistema RED), sempre que no tinguin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar un ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, el termini reglamentari d’ingrés del qual tingui lloc entre els mesos d’abril i juny de 2020. Aquest ajornament es produirà en els terminis i condicions establerts per la normativa de la Seguretat Social; essent d’aplicació un interès del 0,5%.

 • L'ajornament es concedirà mitjançant una única resolució, amb independència dels mesos que comprengui, s'amortitzarà mitjançant pagaments mensuals i determinarà un termini d'amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada a partir del mes següent a què aquella s'hagi dictat, sense que excedeixi en total de 12 mensualitats.
 • La sol·licitud d'aquest ajornament determinarà la suspensió de procediment recaptatori respecte als deutes afectades pel mateix i que el deutor sigui considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social fins que es dicti la corresponent resolució.

2. L'ajornament a què es refereix el present article serà incompatible amb la moratòria regulada a l'article anterior. Les sol·licituds d'ajornament per períodes respecte dels quals també s'hagi sol·licitat l'esmentada moratòria es tindran per no presentades, si a el sol·licitant se li ha concedit aquesta última.

Termini

 • Moratòria de les Cotitzacions socials a la Seguretat Social: Les sol·licituds de moratòria hauran de comunicar-se a la Tresoreria General de la Seguretat Social dins dels 10 primers dies naturals dels terminis de reglamentaris d’ingrés corresponents als períodes de meritació establerts.
 • Ajornament en el pagament de deutes a la Seguretat Social: Les sol·licituds d’ajornament hauran d’efectuar-se en el transcurs dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari d’ingrés.

Tramitació

Les sol·licituds de moratòria hauran de presentar-se:

 • Empreses: a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (sistema RED), regulat a l’Ordre ESS7484/2013.
 • Autònoms: a través del Sistema RED o pels mitjans electrònics disponibles a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS).

La Tresoreria General de la Seguretat Social podrà habilitar qualsevol altre mitjà electrònic diferent al Sistema RED o SEDESS.

www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Empresarios.

Referencia legal

Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. BOE núm. 91, de 1 d’ abril de 2020.