ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajornament de deutes derivats de declaracions duaneres COVID-19

Entitat Administració tributària de l'Estat

Ajornament de deutes derivats de declaracions duaneres.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/05/2020  

A qui s'adreça

Empreses

  • En l'àmbit de les competències de l'Administració tributària de l'Estat, als efectes dels ajornaments a què es refereix l'article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute duaner i tributari corresponent a les declaracions duaneres presentades des de la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei i fins al dia 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits a què es refereix l'article 82.2.a) de l'esmentada Llei 58/2003 i l'import del deute a ajornar sigui superior a 100 euros.
  • El que preveu l'apartat anterior no és aplicable a les quotes de l'Impost sobre el Valor Afegit que es liquidin d'acord amb el que preveu l'article 167.Dos, segon paràgraf, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el valor afegit.
  • Aquest ajornament es sol·licitarà en la pròpia declaració duanera i la concessió es notificarà en la forma prevista per a la notificació del deute duaner, d'acord amb l'article 102 del Reglament (UE) núm. 952/2013 de el Parlament Europeu i de Consell de 9 d'octubre de 2013 pel qual s'estableix el codi duaner de la Unió.
  • Als efectes del que preveu l'apartat 3 de l'article 65 de la Llei 58/2003, la garantia aportada per a l'obtenció de l'aixecament de la mercaderia serà vàlida per a l'obtenció de l'ajornament, quedant afecta el pagament del deute duaner i tributari corresponent fins el compliment íntegre per l'obligat de l'ajornament concedit, sense perjudici del que preveu l'apartat 3 de l'article 112 del Reglament (UE) núm 952/2013 de el Parlament Europeu i de Consell de 9 d'octubre de 2013 pel qual s'estableix el codi duaner de la Unió.
  • Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el destinatari de la mercaderia importada sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019.

Les condicions de l'ajornament seran les següents:

  1. El termini serà de sis mesos des de la finalització del termini d'ingrés que correspongui de conformitat amb el que preveu l'article 108 del Reglament (UE) núm 952/2013 de el Parlament Europeu i de Consell de 9 d'octubre de 2013 pel qual es estableix el codi duaner de la Unió.
  2. No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.

Termini

Des de la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei i fins al dia 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.

Tramitació

Aquest ajornament es sol·licitarà en la pròpia declaració duanera i la concessió es notificarà en la forma prevista per a la notificació del deute duaner, d'acord amb l'article 102 del Reglament (UE) núm. 952/2013 de el Parlament Europeu i de Consell de 9 d'octubre de 2013 pel qual s'estableix el codi duaner de la Unió.

Referencia legal

BOE-A-2020-4208 (document .PDF)

Article 52