ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Mesures estatals en relació a préstecs concedits per SGIPYME (Covid-19)

Entitat Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

 1. Modificació del moment i el termini per a l’aportació de garanties en les convocatòries de préstecs concedits per la SGIPYME pendents de resolució en el moment d’entrada en vigor del Reial Decret 462/2000, de 14 de març.
 2. Refinançament dels préstecs concedits per la SGIPYME.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 03/11/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Modificació del moment i el termini per a l’aportació de garanties en les convocatòries de préstecs concedits per la SGIPYME pendents de resolució en el moment d’entrada en vigor del Reial Decret 462/2000, de 14 de març.

 • Amb caràcter temporal, i sols a efectes de les convocatòries de préstecs atorgats per la SGIPYME que es trobessin pendents de resolució en el moment d’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, les garanties a aportar pels sol·licitants es presentaran després de la resolució de concessió i amb anterioritat al pagament del préstec.
 • Un cop resolta la convocatòria, els beneficiaris hauran d’aportar les garanties per l’import indicat a la resolució de concessió i en les modalitats establertes en dites convocatòries.
 • El termini per a presentar les garanties finalitzarà el 3 de novembre de 2020.
 • En el moment del pagament s’haurà de donar compliment a la resta de requisits establerts a la convocatòria.
 • Suspensió de l’art. 10 de l’Ordre ICT/1100/2018, de 18 d’octubre, per la que se estableixen les bases reguladores per a la concessió de suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de reindustrializació i enfortiment de la competitivitat, per a la convocatòria corresponent a 2019 en allò que es contradigui en els anteriors punts. Queda suspès, en els mateixos termes, l’apartat novè de l’Ordre per la qual es realitza la convocatòria per a l’any 2019.
 • Els art.13 i 25 de l’Ordre ICT/859/2019, d’1 d’agost, per la que s’estableixen les bases per a la concessió de suport financer a projectes industrials de Rdi en l’àmbit de la industria manufacturera, queden suspesos per a la convocatòria corresponent a 2019 en allò que es contradigui en els punts anteriors. Es deroguen, en els mateixos termes, les apartats 11 y 17 de l’Ordre per la qual es realitza la convocatòria per a l’any 2019.

Refinançament dels préstecs concedits per la SGIPYME

 • Els beneficiaris de concessions de préstecs per a projectes industrials atorgats por la SGIPYME podran sol·licitar modificacions del quadre d’amortització durant 2 anys i mig comptats des de l’ entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març; sempre i quan la crisis sanitària provocada por el COVID-19 els hagi ocasionat períodes d’inactivitat, reducció en el volum de vendes o interrupcions en el subministrament de la cadena de valor.
 • La sol·licitud ha de ser resolta per la Òrgan que va dictar la resolució de concessió en el termini de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud.
 • Les modificacions del quadre d’ amortització podran consistir en:
  1. Augment del termini màxim d’ amortització.
  2. Augment del termini màxim de carència.
  3. Altres modificacions.
 • Les modificacions que es concedeixin es realitzaran de forma que es respectin els nivells màxims d’intensitat de l’ajut i els mateixos nivells de risc que en el moment de la concessió.

Programes de la SGIPYME on s’aplica

Reindustrializació, Competitivitat de Sectors Estratègics Industriales, Competitivitat del Sector Automoció, Reindustrialització i Enfortiment de la Competitivitat Industrial, Indústria Connectada 4.0 i R+D+i en l’àmbit de la industria manufacturera.

Beneficiaris

Empreses que hagin sol·licitat o siguin beneficiàries de préstecs atorgats per la Secretaria General d’Indústria de la Petita i Mitjana Empresa.

Tramitació

ipyme.org

Referencia legal

Art. 38 i 39 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. BOE núm. 91, de 1 de abril de 2020.