ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Flexibilització en matèria de subministraments (electricitat, gas i determinats productes derivats del petroli) per a autònoms i empreses afectats per l’estat d’alarma (Covid-19)

Entitat Empreses comercialitzadores d’electricitat, gas i determinats productes derivats del petroli

Flexibilització dels contractes de subministrament d’electricitat per a autònoms i empreses.

Flexibilització dels contractes de subministrament de gas natural.

Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2020  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Flexibilització dels contractes de subministrament d’electricitat per a autònoms i empreses

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, els punts de subministrament d’electricitat titularitat d’autònoms que acreditin aquesta condició a través de la seva alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o assimilable, i empreses es poden acollir a les següents mesures:

  1. En qualsevol moment, podran suspendre temporalment o modificar els seus contractes de subministrament, o les pròrrogues d’aquests contractes, per a contractar una altra oferta alternativa amb el comercialitzador amb el que tenen contracte vigent, sense que hi hagi cap càrrec en concepte de penalització.
  2. Els distribuïdors atendran les sol·licituds de canvi de potència o de peatge d’accés, encara que el consumidor hagi modificat voluntàriament les condicions tècniques del seu contacte d’accés de tercers a la xarxa en un termini inferior a dotze mesos y encara que no s’hagi produït cap canvi en l’estructura de peatges d’accés o càrrecs que li afecti.

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos, el consumidor que hagi sol·licitat la suspensió del seu contracte de subministrament podrà sol·licitar la seva reactivació. En cas d’haver modificat el contracte de subministrament o els paràmetres tècnics del contracte d’accés de tercers a la xarxa, es podrà sol·licitar una nova modificació del contracte de subministrament o uns nous valors dels paràmetres tècnics del contracte d’accés de tercers a la xarxa, també en el termini de tres mesos.

Les reactivacions del contracte de subministrament i les modificacions dels contractes anteriorment assenyalats es realitzaran en un termini màxim de cinc dies naturals i sense que hi hagi repercussió de cap cost sobre el consumidor, a excepció de:

  1. Pagaments per drets d’extensió per increments de potència contractada per sobre del llindar contractat abans de l’inici de l’estat d’alarma.
  2. Pagaments per supervisió d’instal·lacions cedides, i,
  3. En cas que resultés necessari el canvi d’equips de mesura, el pagament d’actuacions sobre els equips de control i mesura previstos en el capítol VII del Reial Decret 1048/2013, de 27 de desembre.

Flexibilització dels contractes de subministrament de gas natural

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, els punts de subministrament de gas natural titularitat d’autònoms que acreditin aquesta condició a través de la seva alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o assimilable, i empreses es poden acollir a les següents mesures:

  1. El titular del punt de subministrament podrà sol·licitar a la seva comercialitzadora la modificació del cabdal diari contractat, la inclusió d’un graó de peatge corresponent a un consum anual inferior o la suspensió temporal del contracte de subministrament sense cap cos.
  2. Tots els estalvis derivats dels menors pagaments dels peatges conseqüència de l’aplicació d’aquestes mesures hauran de ser repercutits íntegrament pel comercialitzadors al titular del punt de subministrament.

Les modificacions de contractes anteriorment assenyalades es realitzaran sense repercussió de cap cost sobre el comercialitzador o el consumidor per part de distribuïdors i transportistes.

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos, el titular del punt de subministrament que hagi sol·licitat la modificació de la capacitat contractada o del graó del peatge d’accés podrà sol·licitar l’increment de cabdal o cavi de graó de peatges del Grup 3 sense cap limitació temporal o cost. En cas de suspensió temporal del contracte d’accés, la nova activació del contracte es farà en el termini màxim de cinc dies laborables y no comportarà l’abonament de drets d’alta o escomesa, excepte que sigui necessari realitzar una posada en servei, conseqüència d’un tancament previ i posada en seguretat de la instal·lació.

Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, els punts de subministrament d’energia elèctrica, gas natural, gasos manufacturats i gasos liquats del petroli per canalització, titularitat d’autònoms que acreditin aquesta condició a través de la seva alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o assimilable, i petites i mitjanes empreses tal i com es defineixen en l’Annex I del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió Europea, podran sol·licitar, per mitjans que no suposin desplaçament físic, al seu comercialitzador o distribuïdor, la suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació que continguis dies integrats en l’estat d’alarma, incloent tots els conceptes de facturació.

En la sol·licitud dels consumidors hauran d’aparèixer clarament identificats el titular del punt de subministrament i el Codi Universal de Punt de subministrament (CUPS).

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, les quantitats degudes es regularitzaran a parts iguals en les factures emeses per les comercialitzadores d’electricitat i gas natural i les distribuïdores de gasos manufacturats i gasos liquats del petroli per canalització, corresponents als períodes de facturació en els que s’integrin els següents sis mesos. Els autònoms i empreses que s’acullin a la suspensió de la facturació no podran canviar de comercialitzadora d’electricitat o gas natural, mentre no s’hagi completat aquesta regularització.

Termini

Flexibilització dels contractes de subministrament d’electricitat per a autònoms i empreses: tres mesos, un cop finalitzat l’estat d’alarma.

Flexibilització dels contractes de subministrament de gas natural: tres mesos, un cop finalitzat l’estat d’alarma.

Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli: regularització de les quantitats degudes a parts iguals en les factures emeses corresponents als períodes de facturació en els que s’integrin els següents sis mesos, un cop finalitzat l’estat d’alarma.

Tramitació

A través de les distribuïdores/comercialitzadores d’electricitat, gas i determinats productes derivats del petroli

Referencia legal

Aquest document és merament informatiu i és un resum dels articles 42, 43 i 44 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.