ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajornament del pagament de quotes dels préstecs subscrits amb l’IDAE

Entitat Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía - IDAE

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 02/06/2020  

A qui s'adreça

Empreses

En cas que la crisi sanitària provocada per la COVID-19 hagi originat períodes d’inactivitat o reducció en el volum de les vendes o facturació que impedeixi o dificulti complir amb les obligacions de pagament derivades de l’atorgament de les mateixes, es podrà acordar, prèvia sol·licitud i declaració responsable justificativa, la concessió d’ajornaments de les quotes dels préstecs subscrits.

El beneficiari del préstec, en el moment de la sol·licitud d’ajornament, ha de complir les següents condicions:

  1. No pot estar en situació concursal.
  2. Ha d’estar al corrent en el compliment de totes les seves obligacions amb la Hisenda pública i amb la Seguretat Social.
  3. Ha d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions derivades dels préstecs concertats en l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

Són objecte d’ajornament les quotes que estiguin pendents de pagament i amb venciment en els mesos de març, abril, maig i juny de 2020. Aquest ajornament quedarà automàticament ampliat a les quotes fins a dos mesos després de la finalització de l’estat d’alarma, excepte sol·licitud expressa en contra per part de l’interessat.

Les quotes ajornades hauran de ser abonades abans de la finalització del període de vigència del préstec i no podran meritar nous interessos.

Condicions de concessió dels ajornaments:

  • Les quotes objecte de l’ajornament no hauran estat ajornades o fraccionades anteriorment, ni reclamades judicialment o extrajudicialment per l’IDAE.
  • Es respectaran els límits d’intensitat d’ajut permesos per la normativa comunitària en matèria d’ajuts d’Estat.
  • L’interessat haurà formulat una declaració responsable on consti, en el moment de sol·licitar l’ajornament, que es troba en una situació econòmica desfavorable com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, que li ha originat períodes d’inactivitat o reducció en el volum de les vedes o facturació que li impedeixi o dificulti complir amb les seves obligacions de reemborsament, incloent no trobar-se en situació concursal.

Queden excloses les administracions i entitats públiques tant del sector públic estatal com autonòmic i local, així com els seus organismes i entitats públiques vinculades o dependents.

Termini

Darrer dia hàbil del mes en que es declari la finalització de l’estat d’alarma.

Referència legal Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo

Contacte

IDAE

Telèfon: 913 146 673