ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Mesures fiscals extraordinaries: IVA, impost de societats i IRPF (mòduls) Covid-19

Entitat AEAT

Agència Estatal de l'Administració Tributària

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2020  

A qui s'adreça

Empreses

S'estableix un tipus impositiu de l'IVA del 0% aplicable als lliuraments interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari. I es rebaixa el tipus per revistes, llibres i diaris digitals al 4%.

Per tal d'adaptar el càlcul aplicable a les liquidacions d'impostos a la realitat econòmica, s'adopten dues mesures en l'àmbit fiscal en l’Impost de Societats i en l’IRPF (Mòduls).

1. IVA productes farmacèutics

Per permetre que el subministrament de material sanitari es faci de manera ràpida i efectiva, s'estableix fins al 31 de juliol de 2020, un tipus impositiu de l'IVA del 0% aplicable als lliuraments interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries d'aquest tipus de béns. els seus destinataris siguin entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris.

2. Respecte al Impost de Societats

  1. Empreses que no superin 600.000 € de volum d’operacions es permet, per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2020 i amb efectes exclusius per a aquest període, que exerceixin l'opció per fer els pagaments fraccionats, sobre la part de la base imposable de el període dels 3, 9 o 11 primers mesos.
  2. Per als contribuents que no hagin pogut exercir l'opció anterior i l'import net de la xifra de negocis no sigui superior a 6.000.000 d'euros es preveu que pugui realitzar-se el pagament fraccionat i hagi de presentar-se en els 20 primers dies del mes d'octubre de 2020, determinat, igualment, per aplicació de l'esmentada modalitat de base imposable.

3. IRPF (estimació objectiva) i IVA - Mòduls

S'adapta la xifra real de negoci, de forma proporcional al període temporal afectat per la declaració de l'estat d'alarma en les activitats econòmiques, el càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l'ingrés a compte de el règim simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit, que, al estar calculats sobre signes, índexs o mòduls, prèviament determinats en situació de normalitat, comportarien unes quanties no ajustades a la realitat dels seus ingressos actuals.

S'elimina la vinculació obligatòria que durant tres anys s'estableix legalment per a la renúncia al mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de el règim simplificat i de el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'Impost sobre el Valor Afegit , de manera que els contribuents puguin tornar a aplicar aquest mètode en l'exercici 2021.

4. IVA productes culturals digitals

Es redueix al 4 per % el tipus impositiu d’IVA dels productes culturals i d'informació dels ciutadans de tipus digital, per facilitar l'accés als llibres, diaris i revistes digitals, alhora que s'elimina la discriminació existent en matèria de tipus impositius entre el llibre físic i el llibre electrònic.

Referència legal Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf