ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajornament temporal i extraordinari del pagament de les rendes de lloguer per a ús diferent al d’habitatge (COVID-19)

Entitat Jefatura d’Estado

Jefatura d’Estado

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/05/2020  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Establiment de mesures per tal d’ajornar o la rebaixar el preu de lloguer entre arrendador i arrendatari en locals de negoci o espais que tenen un ús diferent al d’habitatge.

S’estableixen diferents mesures per a ajornar el pagament del lloguer o rebaixar el preu del mateix.

1.- Contracte d’arrendament d’un immoble afectat a activitat econòmica portada a terme per persones físiques autònoms:

  1. Estar afiliat i en situació d’alta (en la data de declaració de l’estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març), en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar o -en el seu cas- en una de les Mutualitats substitutòries del RETA.
  2. Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020 de 14 de març o per ordres dictades per les Autoritats Competents.
  3. En el supòsit que l’activitat no s’hagi vist directament suspesa, s’haurà d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al que se sol·licita l’ajornament en, com a mínim, un 75% en relació a la facturació mitjana mensual del trimestre al que pertany el mes, referit a l’any anterior.

2.- Contractes d’arrendament d’immoble destinat a activitat econòmica desenvolupada per una PIME. Requisits:

  1. Que no se superin els límits establerts a l’art. 257.1 del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.
  2. Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020 de 14 de març o per ordres dictades per les Autoritats Competents.
  3. En el supòsit que l’activitat no s’hagi vist directament suspesa, s’haurà d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al que se sol·licita l’ajornament en, com a mínim, un 75% en relació a la facturació mitjana mensual del trimestre al que pertany el mes, referit a l’any anterior.

Casuístiques que es contemplen:

1.- Arrendaments en que l’arrendador és un gran tenidor:

L’arrendatari d’un espai per a ús industrial o ús diferent al d’habitatge pot sol·licitar a l’arrendador la moratòria en el pagament de la renda o lloguer. La moratòria s’aplicarà de forma automàtica i afectarà al període en que duri l’estat d’alarma, sense que puguin superar-se en cap cas els 4 mesos. L’ajornament de la renda es portarà a terme sense generar interessos, a partir de la següent mensualitat, i mitjançant el fraccionament de quotes per un període de 2 anys.

La moratòria haurà de ser acceptada per l’arrendador sempre que no s’hagi arribat prèviament a un acord de moratòria o reducció de la renda entre ambdues parts.

S’entén com a gran tenidor: empresa o entitat pública d’habitatge, o persona física o jurídica titular de més de 10 immobles urbans -excloent garatges i trasters- o una superfície construïda de més de 1.500m2.

2.- Altres arrendaments per a ús diferent al d’habitatge en que l’arrendatari no sigui un gran tenidor.

L’arrendatari (persona física o jurídica) podrà sol·licitar a l’arrendador l’ajornament temporal i extraordinari del pagament del lloguer; sempre que aquest ajornament o rebaixa no s’hagués acordat ja amb caràcter previ.

Es preveu que la fiança pugui servir per al pagament total o parcial d’alguna mensualitat del lloguer. En qualsevol cas, s’haurà de reposar l’import de la finança que s’ha emprat en el termini d’un any des de la celebració de l’acord o en el període que resti de vigència del contracte.

Referència legal BOE núm. 112, 22 d'abril de 2020