ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Mesures per pal·liar els efectes del al COVID-19 en Cooperatives i Societats Laborals i Participades (COVID-19)

Entitat Ministerio de Trabajo y Economía Social

Per cooperatives flexibilitzar de forma temporal l'ús de el Fons de Promoció i Educació de les Cooperatives amb la finalitat d’aportar liquiditat.

Per les Societats laborals allargar 12 mesos el període establert en l’apartat b) del punt 2 de l’article 1 de la Llei 44/2015, de 14 d’octubre.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Cooperatives

Flexibilitzar de forma temporal l'ús de el Fons de Promoció i Educació de les Cooperatives amb la finalitat de pal·liar els efectes de l'COVID-19:

1. El Fons de Promoció i Educació de les Cooperatives podrà ser destinat, total o parcialment, a les següents finalitats:

  1. Com a recurs financer, per dotar de liquiditat a la cooperativa en cas de necessitar per al seu funcionament. A aquests efectes, el Fons d'Educació i Promoció Cooperatiu destinat a aquesta finalitat, haurà de ser restituït per la cooperativa amb, al menys, el 30% dels resultats de lliure disposició que es generin cada any, fins que arribi a l'import que aquest Fons tenia en el moment d'adopció de la decisió de la seva aplicació excepcional i en un termini màxim de 10 anys.
  2. A qualsevol activitat vinculada a ajudar a frenar la crisi sanitària de l'COVID-19 o a pal·liar els seus efectes, bé mitjançant accions pròpies o bé mitjançant donacions a altres entitats, públiques o privades.

2. Durant la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o de qualsevol de les pròrrogues, el Consell Rector assumirà la competència per a aprovar l'aplicació de Fons d'Educació o Promoció en els termes previstos en l'apartat 1, quan per falta de mitjans adequats o suficients l'Assemblea General de les societats cooperatives no pugui ser convocada per a la seva celebració a través de mitjans virtuals.
L'assumpció excepcional per part de Consell Rector d'aquesta competència s'estendrà fins al 31 de desembre de 2020.

3. A aquests exclusius efectes, no és aplicable el que disposen els articles 13.3 i 19.4 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. Per tant, el Fons de Formació i Promoció Cooperatiu que hagi estat aplicat d'acord amb la lletra a) de l'apartat 1 d'aquest article, no tindrà la consideració d'ingrés per a la cooperativa.

Societats laborals i participades

Es prorroga per 12 mesos més el termini de 36 mesos l’apartat b) del punt 2 de l’article 1 de la Llei 44/2015, de 14 d’octubre, de societats laborals i participades contemplat en l'esmentat precepte per aconseguir el límit previst en el mateix.

Aquesta pròrroga extraordinària serà aplicable exclusivament a societats laborals constituïdes durant 2017.

Article 1. Concepte de «societat laboral»

  1. Les societats laborals són les societats anònimes o de responsabilitat limitada que se sotmeten als preceptes que estableix aquesta Llei.
  2. Poden obtenir la qualificació de «societat laboral» les societats anònimes o de responsabilitat limitada que compleixin els requisits següents:
    1. Que almenys la majoria del capital social sigui propietat de treballadors que hi prestin serveis retribuïts de manera personal i directa, en virtut d’una relació laboral per temps indefinit.
    2. Que cap dels socis sigui titular d’accions o participacions socials que representin més de la tercera part del capital social, llevat que:

La societat laboral es constitueixi inicialment per dos socis treballadors amb contracte per temps indefinit, en què tant el capital social com els drets de vot estan distribuïts al cinquanta per cent, amb l’obligació que en el termini màxim de 36 mesos s’ajustin al límit que estableix aquest apartat.

Es tracti de socis que siguin entitats públiques, de participació majoritàriament pública, entitats no lucratives o de l’economia social; en aquest cas la participació pot superar el límit esmentat, sense assolir el cinquanta per cent del capital social.

Terminis

Cooperatives des de la declaració de l’Estat d’Alarma fins al 31 de desembre de 2020,

Societats Laborals no aplica.

Referencia legal

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Contacte

Ministerio de Trabajo y Economía Social

www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/