ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts extraordinaris als autònoms i empreses sense establiment comercial, industrial o d'un altre tipus amb domicili fiscal al municipi afectats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Entitat Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Convocatòria d’ajuts extraordinaris en règim de concurrència competitiva als autònoms i empreses sense establiment comercial, industrial o d’un altre tipus amb domicili fiscal a Torrelles de Llobregat afectats per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 08/05/2020  

A qui s'adreça

Empreses

L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts extraordinaris als autònoms o a les empreses que, sense un establiment obert i amb domicili fiscal a Torrelles de Llobregat, han hagut de cessar la seva activitat degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o que han tingut pèrdues econòmiques importants a causa de l’esmentada crisi.

Beneficiaris

Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’una activitat comercial, industrial o de serveis que compleixi els següents requisits:

  1. Que el seu domicili fiscal està al terme municipal de Torrelles de Llobregat.
  2. Que l’activitat econòmica no està vinculada a cap establiment comercial, industrial o de cap altre tipus.
  3. L'activitat que es desenvolupi estigui legalment donada d’alta. Es consideren establiments els locals, les construccions, les instal·lacions o els espais coberts o sense cobrir en què es desenvolupen activitats comercials, industrials, o d’un altre tipus, tant si aquestes es produeixen de manera continuada, periòdica o ocasional. En aquest cas, els beneficiaris no han de desenvolupar la seva activitat econòmica en un establiment.

Ajut maxim per beneficiari 400 euros.

Referència legal Butlleti Oficial Provincia de Barcelona / BOPB Data 28-04-2020

Contacte

Ajuntament de Torrelles de Llobregat

www.torrelles.cat