ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Suport financer a les actuacions en parcs científics i tecnològics. (COVID-19)

Entitat Ministeri de Ciència i Innovació

Ajornament de quotes de préstecs i bestretes concedits pel Ministeri i refinançament de les anteriors al 2020 mitjançant la constitució d’un nou préstec.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2020  

A qui s'adreça

Empreses

1. Les quotes que vencin en 2020 derivades de préstecs o bestretes concedits a entitats promotores de parcs científics i tecnològics en virtut de les convocatòries gestionades exclusivament pel Ministeri de Ciència i Innovació, o el Ministeri competent en matèria de recerca, desenvolupament i innovació en anys anteriors, des de l'any 2000 quedaran ajornades a la mateixa data de l'any 2021.

2. Aquestes entitats podran, també, sol·licitar al Ministeri de Ciència i Innovació el refinançament de les quotes amb venciment en anys anteriors a 2020, derivades dels préstecs o bestretes referits en l'apartat anterior, incloent-se les quotes derivades dels ajornaments concedits en virtut de les lleis de pressupostos generals de l'Estat per als anys 2011 a 2015, per a l'any 2017, i en el Reial decret llei 3/2019, de 8 de febrer, de mesures urgents en l'àmbit de la Ciència, la Tecnologia, la innovació i la Universitat.

Si s'acordés el refinançament de quotes que es trobessin en període executiu de pagament, gestionades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el Ministeri de Ciència i Innovació procedirà a emetre l'ordre de cancel·lació del càrrec amb la finalitat d'evitar la continuitat del procediment executiu sobre les mateixes.

3. El refinançament de quotes implicarà la constitució d'un nou préstec d'acord amb les següents condicions:

  1. El principal serà la suma de les quotes a refinançar, capitalitzades al tipus d'interès que es va aplicar en la concessió delpréstec originari de cada quota.
  2. No variarà el termini màxim de venciment dels préstecs originaris, podent les quotes ajornades ser objecte de fraccionament. Això no obstant, les quotes de préstecs que el termini màxim de venciment es produeixi el 2020 o 2021, podran ser refinançades fins a l'any 2022.
  3. Les quotes refinançades reportaran el tipus d'interès del deute emès per l'Estat en els instruments amb venciment similar. En el cas que el tipus d'interès d'aquest deute fos negatiu, el nou préstec tindrà un tipus d'interès zero, no meritant interessos ni a favor de l'Estat ni de les sol·licitants de la moratòria.
  4. L'import de el nou préstec que es constitueixi s'haurà de destinar a la cancel·lació dels drets reconeguts en la comptabilitat de l'Administració General de l'Estat en relació amb les quotes ja vençudes que es financen, així com de la resta del deute que es refinanci.
  5. A aquest refinançament són aplicables les garanties que s'haguessin constituït pel préstec original.
  6. S'han de respectar, en qualsevol cas, els límits d'intensitat d'ajuda permesos per la normativa de la Unió Europea en matèria d'ajuts d'Estat.

4. Mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri de Ciència i Innovació es podran dictar les instruccions que siguin necessàries per al desenvolupament i compliment del que preveu aquesta disposició addicional.

Referència legal BOE, Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril

Contacte

Ministeri de Ciència i Innovació

www.ciencia.gob.es