ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa per a la reactivació de l'empresa artesana (COVID-19)

Entitat Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Serà subvencionable qualsevol tipologia d'acció que es dugui a terme durant el període de recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció que pugui suposar un increment del volum de negoci i que l'ajudi a reactivar la producció i comercialització de productes artesans, així com l'estimulació de la demanda d'artesania.

Adreçat a aquells artesans (*1) que han hagut de tancar o que acreditin un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.

Subvenció al 100% amb un màxim de 2.500 €.

Despeses subvencionables

Qualsevol despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents, tals com:

  • Despeses fixes d'estructura (com lloguers i subministres).
  • Adquisició de matèria primera a proveïdors externs.
  • Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística.
  • Participació en fires, exposicions, concursos i altres actuacions de comercialització i promoció.

I qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents, amb excepció de:

  • Sous i salaris.
  • Amortitzacions i rentings.
  • Despeses de viatges tals com: bitllets d'avió, dietes, hotels, etc.
  • Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d'un tercer.

Requisits

L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui, que en base a l’article 10 del RD 463/2020, es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.

Que, com a mínim, el 75% de cada peça/producte sigui de realització artesanal.

En el cas de no disposar del carnet d’artesà o de mestre artesà emès per la Generalitat de Catalunya, s’haurà d’aportar una memòria audiovisual on s’observi la persona artesana realitzant una peça de complexitat tècnica elevada en l’ofici/s vinculat/s als productes que elabora, amb indicació de/ls l’ofici/s inclòs en el Repertori de famílies d’oficis artesans que realitza.

En el cas de lloguer o subministres, el sol·licitant ha de ser el titular del contracte corresponent.

Els establiments s'han de destinar a la realització d'una activitat inclosa en el Repertori de famílies d’oficis artesans.

Aquest programa és incompatible amb el programa 3 per a la reactivació del comerç i amb el programa 5 per a la reactivació de la moda catalana.

Quantia de la subvenció

Fins el 100% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500 euros.

(*1)

Destinataris de l'ajut: Els professionals autònoms i empreses que desenvolupin i tinguin domini tècnic d'activitats incloses en el Repertori de famílies d'oficis artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal, que acreditin que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l'estat d'alarma, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o que acreditin un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l'any anterior.
S'exclou expressament l'artesania alimentària i aquella que no estigui detallada en l'esmentat Repertori de famílies d'oficis artesans.

Referència legal DOGC Núm 8123 Data 29/04/2020

Contacte

Consorci de Comerç, Artesania i Moda

Telèfon: 934 849 999