ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Mesures complementàries de transparència de l'abonament de subministraments i altres per fer front al context generat per la COVID-19

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/05/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Mesures complementàries de transparència de l'abonament de subministraments i altres per fer front al context generat per la COVID-19, parteix de la situació originada per l'estat d'alarma, així com de la necessitat de fer front amb extrema urgència a la compra dels subministraments, fonamentalment de caràcter sanitari, que la pandèmia ocasionada per la COVID-19 suposava, van fer necessari l'ús del mecanisme de les despeses a justificar com a procediment per obtenir els subministraments necessaris, i més en un mercat internacional caracteritzat per la insuficiència de subministraments i l'extrema competitivitat, fet que alterava el funcionament normal dels mercats i, per tant, dels mecanismes ordinaris d'aprovisionament de les administracions públiques.

Seguiment dels pagaments per avançat

  1. Les despeses vinculades a contractes d'emergència o altres despeses que tinguin com a finalitat fer front al context generat per la COVID-19, i necessitin o hagin necessitat l'abonament d'una bestreta amb caràcter previ a la seva realització, tenen la consideració de despesa a justificar en virtut de l'article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19. Els lliuraments de fons necessaris per fer front a les despeses els ha d'abonar a l'adjudicatari la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya.
  2. L'acreditació formal de la realització d'aquestes despeses serà objecte de verificació per part de la Intervenció General en el termini de tres mesos a partir de la data d'aixecament de l'estat d'alarma. Les actuacions inclouran la comprovació de la justificació de l'emergència mitjançant la resolució de l'òrgan corresponent, l'encàrrec de l'actuació a dur a terme, l'existència de l'albarà d'entrega en el cas de subministraments, la factura, així com la recepció de la prestació efectuada. El resultat del control es publicarà al web del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
  3. Aquestes disposicions també són d'aplicació quan la contractació per a l'atenció d'aquestes necessitats s'hagi de produir a l'estranger i en el cas dels convenis de règim especial previstos en la disposició addicional tercera del Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries.

Referència legal Mesures de Transparència

Contacte

Generalitat de Catalunya

Departament de Presidència

presidencia.gencat.cat

Decret llei 16/2020, de 5 de maig

DOGC Núm. 8128 – 7.5.2020