ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Mesura d'ajuts directes per al finançament dels plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 en l'àmbit d'ocupació

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 29/05/2020  

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte d'aquesta mesura és regular un ajut, amb caràcter extraordinari, per raons d'interès públic i social, a les administracions locals de Catalunya per impulsar l'elaboració i execució dels Plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 en l'àmbit de l'ocupació, mitjançant uns ajuts econòmics adreçats a finançar els costos que se'n derivin, amb la finalitat de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi de la COVID-19 a Catalunya.

Ajuts destinats a entitats locals i consells comarcals indicats en l'annex del present decret llei.

Els projectes subvencionables en l'àmbit del Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19 inclouen dues actuacions, que són:

  1. La contractació laboral de dos tècnics o tècniques per executar, coordinar i fer el seguiment del Pla. Aquestes persones han d'haver estat inscrites com a demandants d'ocupació abans de la contractació i tenir una titulació universitària oficial vinculada a la tasca a desenvolupar, o bé, si no hi està vinculada, ha d'acreditar una experiència laboral relacionada amb la tasca, d'un mínim de 3 anys. Són subvencionables els costos laborals d'aquesta contractació, per un import de 34.400,00 euros per persona. Aquesta quantia es correspon a 12 mesos d'execució, per un contracte a jornada completa. Té el caràcter de retribució mínima, i inclou el salari brut mensual, més el prorrateig de les pagues extraordinàries i les despeses de la cotització empresarial.
  2. L'elaboració del Pla mitjançant la contractació d'una persona tècnica, o la dedicació d'una persona experta de la pròpia entitat assignada a aquesta tasca. En cas de nova contractació la persona ha d'haver estat inscrita com a demandant d'ocupació abans de la contractació i tenir una titulació universitària oficial, la qual ha d'estar vinculada a la tasca a desenvolupar, o bé, malgrat no estigui vinculada, acrediti una experiència laboral relacionada amb la tasca, d'un mínim de 3 anys. En el cas que la tasca sigui assumida per una persona tècnica de la pròpia entitat, ha de constar un encàrrec específic d'aquestes funcions.

Aquest contracte pot ser substituït per la contractació d'un servei de consultoria i assistència com a suport a l'elaboració del pla de reactivació socioeconòmica COVID-19.

L'import màxim de l'ajut és de 34.400,00 euros.

Referència legal DOGC (document .PDF)

Contacte

Servei d'Ocupació de Catalunya

serveiocupacio.gencat.cat

Decret Llei 16/2020, de 5 de maig

DOGC Núm. 8128 – 7.5.2020