ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Prestacions econòmiques d'urgència social per atendre persones en situació d'especial vulnerabilitat econòmica i social derivada de la COVID-19

Entitat Ajuntament del Vendrell

Ajuts de caràcter econòmic amb caràcter urgent a les persones que han estat afectades per a la implantació de mesures de contenció destinades a frenar la propagació del COVID -19

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització30/11/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Es tracta d’ajuts que s’atorgaran per a atendre situacions d’urgència, principalment d’habitatge, necessitats bàsiques i subministraments, s’atorguen en règim de concurrència per la qual cosa estaran proveïdes d’un crèdit pressupostari limitat i s’ordenaran les sol·licituds amb criteris de prelació.

Beneficiaris

Seran beneficiaris dels ajuts les persones individuals majors de 18 anys i les que formen part d’una unitat familiar o d’una unitat de convivència (formada per la persona beneficiària, el seu cònjuge o parella de fet i els familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que convisquin en el mateix domicili), que estigui empadronada al municipi de Santa Margarida i els Monjos i que es trobi en una situació que l’impedeix fer front a les despeses essencials com a conseqüència del coronavirus (COVID-19).

Una unitat familiar només podrà ser beneficiaria d’un únic ajut. 

Despeses subvencionables

S’estableix un únic ajut de fins un màxim de 400,00€ que es pot destinar a despeses de: 

- Despeses de lloguer o hipoteca de l’habitatge.

- Despeses de subministres (aigua, llum, gas) i accés a internet.

 - Alimentació (bàsica) i higiene.

- Electrodomèstics bàsics (en casos d’averies greus i necessitats de substitució).

-Altres conceptes que es puguin considerar indispensables o necessaris justificables per la situació familiar o personal. 

Referència legal BOP Data 11-5-2020

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

info@smmonjos.cat

Tel. 938980211