ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts al teixit empresarial local per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19

Entitat Ajuntament Premia de D'alt

Concessió d'ajudes a el teixit empresarial local per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la 'Covid-19

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització12/06/2020

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte de les present ajuda és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de l'ajuda que atorgui l'Ajuntament de Premià de Dalt destinat a microempreses i autònoms / es amb activitats econòmiques que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes de la COVID-19  

Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions:les microempreses i els / les autònoms/es que realitzin l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de l'17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: Ser microempresa i/o autònom/aDomicilio fiscal i activitat a Premià de Dalt.

Referència legal BOP 15 de maig de 2020

Ajuntament Premia de Dalt

T. 93 693 15 15