ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al sector comercial i de serveis afectat per la COVID-19

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització25/05/2020

A qui s'adreça

Empreses

BENEFICIARIS/ÀRIES

Poden beneficiar-se de les subvencions previstes en aquestes bases, les següents persones:

A) persones físiques d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la seguretat Social (RETA)

B) Persones Jurídiques amb menys de 9 treballadors. En ambdós casos que desenvolupin una activitat econòmica a Cabrils abans de l’entrada en vigor d’aquesta convocatòria i de les mesures decretades per a contenir la pandèmia del COVID-19 i que reuneixin els requisits de caràcter general que s’especifiquen a continuació:

1. Haver estat declarada l’activitat comercial o de serveis, no essencial, i, per tant, haver-se vist afectada pel tancament total o parcial, degut a les mesures de confinament decretades. O, en cas

d’haver pogut continuar la seva activitat una vegada entrat en vigor el decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma, haver sofert una davallada dels ingressos de més d’un 50%, respecte del mateix període de l’any anterior i amb domicili fiscal a Cabrils. Les persones físiques o jurídiques amb una antiguitat inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta de l’activitat.

2. Que l’activitat afectada pel tancament de l’establiment no s’hagi vist compensada per un increment de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci electrònic o on-line i/o telefònic del sol·licitant.

3. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Cabrils, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social.

4. Queden exclosos altres autònoms que a més treballin per compte aliè.

5. Estar exempt de l'impost d'activitats econòmiques (IAE). 6. Donar compliment a les obligacions establertes al “Codi Ètic de càrrecs electes, personal funcionari i laboral i d’altres actors que interactuen amb l’Ajuntament”.

Referència legal BOP Data 14 - 5 - 2020

Ajuntament de Cabrils

Telefon 93 753 96 60