ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions del Pla de recuperació econòmica dels efectes de la COVID-19. Línia 2, ajuts reintegrables a les empreses

Entitat Ajuntament de Sant Fruitos de Bages

Línia de subvencions que pal·liï els efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, arran de la pandèmia del Covid-19, el qual ha causat als potencials beneficiaris en forma de pèrdua de liquiditat.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització29/05/2020

A qui s'adreça

Empreses

Les subvencions consistiran en aportacions reintegrables destinades a dotar de liquiditat les empreses.


L’import s’atorgarà a partir de la quantitat peticionada pel sol·licitant, sense que pugui en cap cas superar el seu import màxim, que serà de 2.000 euros.


L’import atorgat inicialment:


a. Serà el definitiu, quan el seu import sigui igual o inferior a 1.000 euros.
b. Tindrà caràcter provisional, quan el seu import superi els 1.000 euros.


En el supòsit de la lletra a, l’import de la subvenció es trametrà al beneficiari en un lliurament únic en el termini de quinze dies des de l’atorgament.
En el supòsit de la lletra b, es realitzarà un primer lliurament en el termini de quinze dies de l’atorgament. Finalitzat el termini presentació de sol·licituds i realitzats tots els atorgaments, en funció del romanent restant de l’import destinat a la subvenció es dictarà una nova resolució en el qual es fixarà l’import definitiu de les subvencions que es trobin en el supòsit de la lletra b i l’import concedit es consolidarà definitivament en aquest import. Es farà, si s’escau, un segon lliurament als beneficiaris per completar el pagament de la subvenció en el termini de quinze dies des que es dicti aquesta segona resolució.

Termini

Els sol·licitants hauran de presentar presencialment o telemàticament una sol·licitud de subvenció dins del termini que començarà el 18 de maig i finalitzarà abans que ho faci el mes de maig. Les persones jurídiques únicament podran presentar la sol·licitud telemàticament. 

 

 

 

Més informació

 

Referència legal BOP 20-5-2020

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

T. 93 878 97 00