ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a autònoms i petites empreses afectades per la declaració d'estat d'alarma del COVID-19

Entitat Ajuntament de Campllong

Programa de subvencions directes per autònoms, empreses i professionals de qualsevol sector empresarial (comercial, restauració, serveis, indústria, etc.) de Campllong afectats per la Covid-19

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització30/11/2020

A qui s'adreça

Empreses

L’objecte d’aquestes subvencions, és ajudar als que han patit una davallada dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus i que tenen majors despeses per tal d'adaptar-se a la nova normativa sanitària.

Poden sol·licitar aquesta subvenció, aquells autònoms, empreses, i professionals que han dut a terme o porten a terme l’activitat econòmica al municipi i que han patit una reducció involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus.

Conceptes subvencionables

Despeses derivades de l'adequació i prevenció dels espais de treball al contagi del COVID-19: compra de material, aparells, petites obres, etc

Quantia de la subvenció

La quantia de la subvenció màxima serà de 300 euros per autònom, empresa o professional sol·licitant i sempre dins dels següents llindars:

Els autònoms i empreses de menys de 10 treballadors, la subvenció serà del 100% de les despeses acreditades.

- Les empreses de fins a 10 treballadors, la subvenció serà del 75 % de les despeses subvencionades.

- Les empreses d'entre 11 i 25 treballadors, la subvenció serà del 50% de les despeses subvencionades.

- Les empreses d'entre 26 i 50 treballadors, la subvenció serà del 25% de les despeses subvencionables.

Termini de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 30 de novembre de 2020, excepte que amb anterioritat a aquesta data s’hagi exhaurit el pressupost previst.

Pagament

L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament, sense exigència de garanties, en el termini de 10 hàbils comptadors a partir de l’endemà de l’aprovació de la concessió de la subvenció. 

Incompatibilitats

Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, subvencions, prestacions i ingressos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. El conjunt d'aportacions no podrà superar la totalitat del cost de les actuacions subvencionades.

Més informació

 

Referència legal BOP 21-5-2020

Ajuntament de Campllong

T. 972 461 504 / 664 050 514