ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a autònoms i petites empreses afectades per la declaració d'estat d'alarma del COVID-19

Entitat Ajuntament de Campllong

Subvencions per part de l'Ajuntament de Campllong a famílies que es troben en situació socioeconòmica complicada com a conseqüència del COVID-19 i amb infants que utilitzen el casal d'estiu municipal 2020. Les

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització07/06/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

La sol·licitud s'ha de presentar abans del dia 7 de juny pels infants que fan la preinscripció al casal dins el termini establert. En el cas que quedin places vacants i s'inscriguin al llarg de l'estiu es pot fer la sol·licitud de subvenció en el mateix moment de la inscripció al casal

Sol·licituds

Els fulls de sol·licitud seran facilitats per l’Ajuntament de Campllong i seran formalitzats per part dels progenitors, el/la tutor/a o la persona encarregada de la guarda i protecció del/la menor, a iniciativa pròpia, sent responsabilitat del signant les manifestacions que s’hi efectuïn així com la validesa i veracitat de la documentació que l’acompanyi, sense perjudici de les mesures que l’Ajuntament de Campllong pugui adoptar per verificar-ne l’autenticitat.

Compatibilitat de subvencions

Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada no sobrepassi al cost total de l’actuació subvencionada.

 

Més informació

 

Referència legal BOP 21-5-2020

Ajuntament de Campllong

T. 972 461 504 / 664 050 514