ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts excepcionals al teixit comercial, de serveis de proximitat i turístics del municipi per pal·liar efectes generats per la COVID-19

Entitat Ajuntament de Cardona

Convocatòria per a la concessió d’ajuts excepcionals al teixit comercial, de serveis de proximitat i turístics de Cardona per pal·liar els efectes generats per la Covid-19.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització04/06/2020

A qui s'adreça

Empreses

Objecte:


L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les prestacions econòmiques de l’Ajuntament de Cardona, al conjunt del teixit comercial, de serveis de proximitat i turístics de Cardona que s'han vist obligats a tancar o han vist greument afectada la seva activitat com a conseqüència d’aquest pandèmia i poder fer front a les despeses habituals relacionades amb l’activitat que s’han continuat pagant malgrat el tancament.

Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques donades d’alta a Cardona en un dels epígrafs que figuren a l’Annex de les bases reguladores, i reuneixin les següents condicions:

a) Estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

b) Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants o acreditar haver patit una greu reducció de l’activitat (més del 75% de facturació) d’acord amb l’establert en les bases reguladores.

c) No estar afectat per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni ser deutors per cap concepte de la hisenda municipal.

No podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions aquells que, malgrat tenir l’establiment tancat, hagin continuat cobrant quotes al seus usuaris.

Les subvencions concedides s’hauran de destinar a finançar:

-Subministraments bàsics de llum, aigua, gas, telèfon i telecomunicacions.

-Despeses derivades del lloguer del local on es realitza l’activitat comercial o de serveis.

-Despeses derivades de la quota del crèdit de compra del local on es realitza l’activitat comercial o de serveis.

-Despeses derivades de crèdits per actuacions de millora o reforma de l’establiment, dels equipaments i de la maquinària necessària per a l’activitat.

-Quotes d’autònom

-Despeses derivades del pagament d’assegurances relacionades amb l’activitat durant l’estat d’alarma.

No es consideren despeses subvencionables les següents:

-Les derivades d’impostos, llicències d’obres i activitats i taxes municipals.

-Les existències i les primeres matèries susceptibles de ser venudes per la naturalesa pròpia de l’activitat econòmica.

-Material fungible d’oficina.

-L’IVA quan la persona beneficiària de la subvenció pugui repercutir-lo.

-Les despeses que no estiguin directament relacionades amb l’activitat subvencionada.

S’estableixen 2 categories d’ajuts:

a) Categoria A: empreses que es dediquen a alguna de les activitats suspeses pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (annex 2 de les bases reguladores). es sol·licituds aprovades d’aquesta categoria percebran fins el 100% de l’import de les despeses elegibles acreditades amb un topall de 500 euros per establiment i beneficiari de l’ajut.

b) Categoria B: Empreses que hagin reduït dràsticament la seva activitat per la situació generada per l’estat d’alarma i, en conseqüència, hagin vist reduïda la seva facturació en com a mínim un 75% en relació al promig de facturació del semestre anterior o amb el mateix període de l’any anterior. Les sol·licituds aprovades d’aquesta categoria percebran fins el 70% de l’import de les despeses elegibles acreditades amb un topall de 400 euros per establiment i beneficiari de l’ajut.

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se abans del dia 30 de setembre de l’any en curs.


Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 29 de maig de 2020 fins el 4 de juny de 2020, en convocatòria única.

Més informació i tramitació

 

 

 

 

Referència legal BOP Data 27-5-2020

Ajuntament de Cardona

T. 93 869 10 00