ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts urgents extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica i l'ocupació a conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19

Entitat Ajuntament de Mollet del Valles

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització19/06/2020

A qui s'adreça

Empreses

La finalitat és establir una línia d’ajuts adreçada a autònoms i PIMES establertes a Mollet del Vallès per pal·liar la manca o disminució d’ingressos per contribuir a recuperar la seva activitat empresarial i el manteniment de l’ocupació.

Les persones beneficiàries de la subvenció hauran de reunir els requisits següents:

a) Exercir l’activitat comercial o empresarial a Mollet del Vallès (personal autònom i empreses i professionals de mutualitats en règim especial).

En cas que l’exercici de l’activitat no requereixi de llicència municipal, caldrà que l’adreça fiscal de l’activitat sigui al municipi de Mollet del Vallès.

b) Estar afiliats i donats d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma (14 de març) en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, inclosos els autònoms societaris, els treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Pròpia Agraris i els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Mutualitats de règims especials.

c) Haver patit una reducció dels ingressos entre els mesos de març, abril i maig de 2020 del 50 % sobre el càlcul mig (dels 6 mesos anteriors, és a dir entre setembre de 2019 i febrer de 2020).

Per aquelles activitats que s'han iniciat en posterioritat als mesos indicats que han de servir com a referència per al càlcul de mitjana, es prendrà com a referència el període comprès entre l’obertura i el mes de febrer de 2020.

d) No tributar per IAE

Quantia:

Activitat tancada per aplicació del RD d’Estat Alarma: 200 euros

Activitat no suspesa i no essencial que hagi vist reduït els seus ingressos de com a mínim el 50%: 100 euros.

Més informació

 

Referència legal BOPB Data 11-6-2020