ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions de les quotes mensuals del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i despeses de local, per a la posada en marxa d'una activitat econòmica, any 2020

TipusServei

Estat En termini

Data de finalització31/07/2021

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

L'objecte d'aquestes bases és incentivar la creació del propi lloc de treball per part de persones de Molins de Rei en situació de desocupació o que ubiquin la seva activitat econòmica a Molins de Rei, que es constitueixen en treballadors autònoms per desenvolupar una activitat empresarial o professional.

S’entendrà per treballador autònom (o per compte propi) aquell que realitza de forma habitual, personal i directa una activitat econòmica, amb caràcter lucratiu sense subjecció, per això, a cap contracte de treball i encara que utilitzi el servei remunerat d'altres persones i es trobi integrat dintre del camp d’aplicació del Regim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

L’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà amb un import màxim de 2.300€ per persona emprenedora pel finançament de despeses relacionades amb:

- Quotes mensuals corresponents del RETA, dels dotze primers mesos, un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte, i que compleixin amb els requisits establerts en aquestes bases, fins a un import màxim de 800€.

- Quotes col·legials professionals o carnets professionals, fins els primers sis mesos d’alta.

- L’import de la taxa municipal de llicències d'obres per inici d’activitat i ICIO.

- L’import de la taxa municipal per a l’obertura de l’establiment.

- El cost de l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte/a o enginyer.

- Les despeses notarials de l’escriptura pública de constitució i gestions registrals. - Les despeses de lloguer i/o domiciliació en un local industrial, comercial, oficina o parada de mercat ubicada a Molins de Rei, amb un màxim del 50% de l’import i per un màxim de 250€ al mes, fins a 6 mesos.

- Altres despeses relacionades amb l’inici d’activitat emprenedora, que prèviament hagin estat presupostades en el pla d’empresa.

Més informació

 

 

 

Referència legal BOP de Barcelona de data 07-07-2020

Ajuntament de Molins de Rei

Tel. 93 680 33 40